Zorgwonen

Print

Wat

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voor zorgwonen wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

Meer info: omgeving.vlaanderen.be/zorgwonen-zonder-zorgen

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende drie voorwaarden:

 1. In of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 2. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.
 3. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
  • ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.

Procedure

Volg dit stappenplan wanneer je maximum 2 zorgbehoevenden wil laten zorgwonen:

•             binnen het bestaande bouwvolume van je woning;
•             in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand gebouw;
•             in een tijdelijke, verplaatsbare constructie (zorgunit) in de nabijheid van de woning.

Stap 1 – Plaatsbezoek met controle voorwaarden

Vraag bij de dienst wonen (wonen@liedekerke.be) een plaatsbezoek aan. De woonconsulent zal langskomen om de voorwaarden (zie folder) te controleren. Je ontvangt binnen 30 dagen een verslag. Voldoe je aan alle voorwaarden voor zorgwonen? Ga naar stap 2.

Als je niet aan alle voorwaarden voldoet of wanneer het zorgwonen gepaard gaat met een uitbreiding van het bouwvolume, aanpassingswerken of verbouwingen moet je een omgevingsvergunning aanvragen (via het omgevingsloket). Tijdens de behandeling van de aanvraag zullen de voorwaarden gecontroleerd worden en zal u mogelijks gecontacteerd worden voor een plaatsbezoek.

Stap 2 – Zorgwonen melden

Dien een melding in via het omgevingsloket: in een bestaande woning / in een bestaand bijgebouw / in een verplaatsbare unit.

TIP! Verzamel op voorhand de verplichte plannen en foto’s die toegevoegd moeten worden aan het dossier. Voeg ook het verslag van het plaatsbezoek toe.

Stap 3 – Beslissing

De dienst stedenbouw (stedenbouw@liedekerke.be) zal je melding behandelen. Binnen 30 dagen na de melding word je via het omgevingsloket op de hoogte gebracht over de beslissing. Via het omgevingsloket moet je de bekendmakingsaffiche afdrukken en uithangen (30 dagen).

Stap 4 – Bewoning (inschrijving in het bevolkingsregister)

Via het omgevingsloket kan je na de periode van bekendmaking nakijken of de beslissing definitief is.

De zorgbehoevende(n) moet binnen de twee jaar na datum van de meldingsakte de ondergeschikte wooneenheid bewonen. Hij moet zich, vanaf de bewoning, laten inschrijving in het bevolkingsregister (melding van domicilie) bij de dienst bevolking (adreswijziging aangeven). Hij wordt ingeschreven onder hetzelfde huisnummer als de bewoners van de hoofdwooneenheid, maar onder aan aparte wooncode waardoor hij als een afzonderlijk gezin beschouwd wordt.

Bij de beëindiging van het zorgwonen dien je ook een melding in te dienen via het omgevingsloket (zie stap 2).

Wil je na het stopzetten van de zorgsituatie de twee afzonderlijke wooneenheden in je woning behouden, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.