Natuur- en bosgebieden

Print

De Valier

De Valier is een erkend natuurreservaat en is het brongebied van de Bogijnengracht. Er liggen tal van onzichtbare bronnetjes (ook kwelgebieden genoemd) die via verscheidene kleine sloten naar de Bogijnengracht hun water afvoeren. De Valier staat ook vaak blank en is een erg belangrijk natuurlijk overstromingsgebied.

Om dit natte gebied toch toegankelijk te maken voor wandelaars werd een knuppelpad aangelegd in FSC gelabeld hout. Slechts in uitzonderlijke gevallen bij heel hoge waterstand zal ook het knuppelpad overstromen.

De meeste percelen in het natuurgebied zijn eigendom van de vzw Natuurpunt. Het beheer bestaat uit het herstel van het oorspronkelijk moeraslandschap dat bestaat uit afwisselend broekbos en open dottergraslanden. In het voorjaar vallen meteen de talrijke gele dotterbloemen op, maar ook andere flora zorgt voor een kleurrijk spektakel. Door de vzw Natuurpunt werden aan de ingangen (één nabij het station – één aan de Muilenstraat) van het natuurgebied informatieborden geplaatst met uitleg over het beheer, het belang en de ecologische waarde van het natuurgebied.

Voor meer informatie en geleide wandelingen kunt u terecht bij Marc Michiels, tel. 053 67 11 91, e-mail marcusmichiels@yahoo.com.

De Pamelse Meersen

Het natuurgebied De Pamelse Meersen is een natuurlijk overstromingsgebied dat ook gedeeltelijk op het grondgebied van Roosdaal ligt . Het is een open landschap bestaande uit natte graslanden, rietkragen, moerasruigten en bomenrijen. Dit landschap is typisch voor een rivierlandschap. Een groot gedeelte van het gebied (zo’n 3 hectare) is al erkend natuurreservaat en wordt beheerd door vzw Natuurpunt die er naar streeft het toegankelijk te maken voor wandelaars en het rivierlandschap volledig te herstellen. Vzw Natuurpunt probeert in samenwerking met de gemeente Liedekerke bijkomende gronden te verwerven, zodat ook de rest van het gebied bewaard blijft.

Meer informatie over het gebied of aanvraag tot geleide wandelingen bij Natuurpunt afdeling Affligem-Liedekerke bij Erik De Block, tel. 053 68 35 88.

De Dommelingen

Het natuurgebied De Dommelingen maakt deel uit van de Dendervallei. Het is dan ook een belangrijk natuurlijk overstroombaar natuurgebied van de Dender. Doorheen de vlakte liggen tal van grachtenstelsels die afstromen naar de Oude Dender. Ook de Palitsebeek vloeit in de Oude Dender. Het landschap is quasi ongeschonden en dat willen we vanuit landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch standpunt ook zo houden.

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid voert hier een aankoopbeleid met de bedoeling een toegankelijk en waterrijk natuurgebied uit te bouwen.

Kruisbeekveld

Tot 1999 lag dit gebied er bij als een verwaarloosde restruimte. In het voorjaar van 2000 besloot het gemeentebestuur een inheems bos aan te leggen, in samenwerking met de scholen tijdens de nationale boomplantdag.

In 2001 startten de werken voor een verdere natuurvriendelijke inrichting van de site als actie binnen het GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan). Eind september 2001 werden de grondwerken voor de drie poelen voltooid. Met dit project levert de gemeente een flinke bijdrage aan het beschermen en instandhouden van lokale fauna en flora. In de omgeving van Liedekerkebos vinden we onder andere de Europees beschermde kamsalamander. Door de talrijke houtkanten die aangeplant zijn, is de vallei van de Kruisbeek minder geïsoleerd van het Liedekerkebos, waardoor planten en dieren in staat zijn terug te migreren tussen beide gebieden.
 

Waterberging

De aanleg van de poelen zorgt niet alleen voor meer natuurontwikkeling, maar is ook een mooi voorbeeld van het integraal waterbeheer. De poelen bergen aanzienlijke hoeveelheden van het afvloeiende water afkomstig van de verder gelegen heuvelrug en vertragen zo de afvloei naar de nabijgelegen Kruisbeek. Bij hevige regen dragen de poelen hun steentje bij in het verminderen van de lokale wateroverlast.
 

Moerasvegetatie en amfibieën

In de moeraszone ontwikkelt zich al een echte moerasvegetatie, bestaande uit grote kattenstaart. De paarse bloemen in de zomer zijn een lust voor het oog. In de poelen zetten nu elk jaar tal van (bij wet beschermde) amfibieënsoorten, zoals bruine kikkers, hun eitjes af in de zeldzaam geworden waterviolier. Deze zuurstofplant draagt mooie roze bloempjes die boven het water uitsteken.
 

Houtkanten en hagen

Om het project af te bakenen werd een houtwal aangelegd aan de rand. Deze ondervangt ook de erosie. Om de begraafplaats beter in het omringende landschap te integreren, plantte het gemeentebestuur omheen de ganse site inheemse houtkanten en hagen aan. Deze houtkanten lokken allerlei vogels vermits de struiken zaad- en bessendragend zijn. In het voorjaar zorgt de meidoorn en sleedoorn voor een prachtig witbloeiende struikenkant.
 

De Vallei van de Palitsebeek

De Palitsebeek is een groen lint dat zich slingert doorheen het omringende landbouwgebied en maakt in het noorden de grens met de bebouwde kom van Liedekerke en de sportinfrastructuur. Het werd door de Vlaamse overheid, omwille van zijn bijzondere natuurwaarden, opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Een aantal percelen zijn gekocht of worden al beheerd door de vzw Natuurpunt. De vallei bestaat uit onzichtbare bronnetjes (kwel) en natte broekbosjes. Er verschijnt hierdoor een overweldigende voorjaarsflora met tal van bosanemoon, daslook: een echte lust voor het oog. De toppers in het gebied zijn de zeldzame eenbes, bolgeelster en grote paardenstaart. Om amfibieën een kans te geven, werden een aantal oude poelen terug uitgediept. Door zijn kwetsbaarheid is het natuurgebied alleen toegankelijk onder begeleiding met een plaatselijke natuurgids.

Er werd ondertussen wel een buurtweg heropend. Hier kunt u de minder kwetsbare gedeelten van de Palitsebeek bezoeken (te bereiken vanaf de Zilverbosweg of Sportlaan (nabij gasinstallatie).

Meer informatie over het gebied of aanvraag tot geleide wandelingen bij Natuurpunt afdeling Affligem-Liedekerke bij Erik De Block, tel. 053 68 35 88.

Liedekerkebos

De parking van Liedekerkebos werd afgesloten. Er is ook een parkeerverbod in een deel van de Ed. Schelfhoutstraat (tussen Beukenlaan en Populierenlaan). Enkel bewoners kunnen daar nog  met een tijdelijke bewonerskaart.

Het 56 hectare groot Liedekerkebos is de grootste groene long van Liedekerke. Het bos, een restant van het vroegere grote en donkere Kolenwoud, is eigendom van en wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos en van de Vlaamse overheid.

Het beschikt over ideale wandel- en recreatiemogelijkheden. Het meest ecologisch waardevolle gedeelte is bosreservaat en is niet toegankelijk. In het bos vinden we heel wat voorjaarsbloeiers terug. Ook de Europees beschermde kamsalamander komt hier nog voor, daarom kreeg het bos en haar omgeving ook de status als EU-habitatrichtlijngebied. Op de informatieborden aan de ingang krijgt u nog meer uitleg.

Midden in het toegankelijke deel van het bos werd een speelplein met milieuvriendelijke speeltuigen aangelegd in FSC gelabeld hout, afkomstig uit duurzaam geëxploiteerde bossen.

Zodra u de Hollebeek oversteekt via het houten brugje, ongeveer een 1 km voorbij het speelplein, bent u op het grondgebied van de gemeente Ternat (volg de wandelroute De Lus). De Hollebeek kan hier nog vrij meanderen doorheen het bos en is heel zuiver.

Op de heuvelrug aan de andere kant van de Hollebeek ligt het Hertigembos. Het doel van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is om van beide bossen terug één groot geheel te maken, vandaar de jonge boomaanplant.
Op het grondgebied van Ternat werd in maart 2006 een Kom op tegen Kankerbos geplant.

Het ANB wenst beide complexen te verbinden met elkaar tot één groot complex Liedekerkebos-Hertigembos van ongeveer 200 hectare. Het ANB heeft hier een actief aankoopbeleid, maar wenst enkel gronden te kopen op basis van vrijwillige verkoop (er zullen dus geen onteigeningen plaatsvinden). Ze heeft hiervoor een beheersplan opgemaakt waarin een 20-jarige visie is uitgeschreven. Het plan is tot stand gekomen in dialoog met de natuur-, sport-, jeugdverenigingen en andere doelgroepen. Het bos zal niet alleen bestaan uit bossen. Enkele heidepercelen en weilanden zullen hersteld worden. Voor de amfibieën worden er heel wat poelen bij gecreëerd.

Boseigenaars uit de omgeving kunnen meedoen ter realisatie van het plan. Hiervoor kan de boseigenaar subsidies krijgen.

Meer info downloaden