Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur van Liedekerke streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarin Vlaanderen de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad heeft omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.liedekerke.be

Nalevingsstatus

Met een steekproef van een aantal webpagina’s werd gecontroleerd in welke mate www.liedekerke.be voldoet aan de WCAG 2.1 AA vereisten.
Deze audit werd uitgevoerd met de quickscan die wordt aangeboden op de pagina van www.wcag.nl.

U kan het verslag hiervan lezen op: https://www.liedekerke.be/sites/default/files/public/Gemeente/Algemeen/rapport_digitale%20toegankelijkheid_website_20211117.pdf.

De website voldoet gedeeltelijk aan de WCAG 2.1AA vereisten.

De kwalificatie voldoet gedeeltelijk betekent dat een aantal aspecten niet (niet volledig) conform de regels zijn.

De onderdelen die nog niet voldoen aan de eisen worden hieronder opgenomen.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Bij niet-tekstuele inhoud (afbeeldingen, kaarten, logo's,...) is niet altijd een alternatieve tekst voorzien.
  • Op sommige pagina's voldoen niet alle elementen aan de richtlijnen voor kleurcontrast tussen voor- en achtergrondkleur.
  • Niet alle pagina's zijn semantisch correct (H1 voor hoofdtitels, H2 voor subtitels) opgebouwd en op sommige pagina's worden headers verkeerdelijk gebruikt als layout-element.
  • Sommige tabellen zijn semantisch niet correct opgemaakt.
  • Niet voor alle links is het doel duidelijk uit de linktekst (voorbeeld: lees meer, klik hier). Als de link een afbeelding is, wordt niet altijd een alt-tekst voorzien die het doel van de link verduidelijkt 

Onevenredige last

Naast de bovenstaande tekorten, die bij de vernieuwing van de website weggewerkt zullen worden, is er een onevenredige last om bepaalde informatie van de website, conform de WCAG-regels, toegankelijk te maken.
Voor onderstaande delen zijn:
  • de geraamde kosten en baten niet in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking en/of,
  • de frequentie en de duur van het gebruik niet in verhouding tot de kosten voor het toegankelijker maken

Video- en audiofragmenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan video- en audiofragmenten. Deze krijgen op de website geen ondertiteling en/of transcriptie. Het beperkt aantal kijkers staat niet in verhouding tot de hoge kost om deze video’s te ondertitelen of de audiofragmenten te transcriberen.

PDF-bestanden

Bepaalde informatie wordt  enkel aangeboden als pdf. De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan deze bestanden. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat alle bestanden aan deze strenge richtlijnen voldoen. De kosten voor het met terugwerkende kracht toegankelijk maken van pdf-bestanden staat niet in verhouding tot de frequentie waarmee deze nog geraadpleegd worden.

Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

Lokaal bestuur Liedekerke zal de komende jaren haar website vernieuwen. Bij de ontwikkeling van de vernieuwde website zal de websitebouwer verplicht worden de WCAG-richtlijnen over webtoegankelijkheid te respecteren.

Indien binnen de mogelijkheden van de huidige websitesoftware de webtoegankelijkheid kan verbeterd worden, zal dit systematisch gebeuren bij het updaten van bestaande pagina's en het toevoegen van nieuwe pagina's.

Voor invulformulieren wordt altijd een webformulier aangeboden.

Feedback, contactgegevens en handhavingsprocedure

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van de website www.liedekerke.be of over deze toegankelijkheidsverklaring, kunt u contact opnemen met communicatie@liedekerke.be. Vermeld daarbij steeds het webadres van de pagina waarover u een opmerking heeft.

Bent u niet tevreden met het antwoord of de voorgestelde oplossing, dan kan u de algemeen directeur contacteren.

Deze verklaring is opgesteld op 17/11/2021.