Steven Van Linthout, burgemeester, CD&V Plus

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente.

De Vlaamse Regering benoemt de burgemeester uit de verkozen gemeenteraadsleden met de Belgische nationaliteit.

De burgemeester is belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale overheid, de Vlaamse overheid, tenzij dit uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

De burgemeester is de verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.

De burgemeester:
- is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau;
- ondertekent samen met de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente en de reglementen en verordeningen van hemzelf en van het college;
- is verantwoordelijk voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen op de gemeentelijke website;
- is ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt de bevoegdheden van de burgemeester.