Schoolkansenpas

Print

Wat

De schoolkansenpas geeft alle schoolkinderen de kans om deel te nemen aan de activiteiten die de school organiseert en te genieten van sport en cultuur.

Kinderen en jongeren uit een gezin met een klein inkomen hebben net zoals de anderen recht op deelname aan culturele, sportieve en sociale activiteiten op school.

Het OCMW verleent aan de leden van een gezin die een schoolkansenpas bezitten een financiële tussenkomst in de kostprijs van een aantal schoolactiviteiten.

Komen in aanmerking:

alle activiteiten van sociale, culturele en sportieve aard van één dag, een dagdeel of meerdere dagen: schoolreizen, studiereizen, toneel- en filmvoorstellingen, sportdagen, schoolzwemmen (inclusief vervoer), museumbezoek, bosklassen, zeeklassen, sneeuwklassen, enz.

Voorwaarden

Komen in aanmerking voor een schoolkansenpas de personen die:

 1. hun woonplaats hebben op het grondgebied van de gemeente;
 2. en:
 • ofwel recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
 • ofwel in collectieve schuldenregeling zitten
 • ofwel zich in een situatie van armoede bevinden zoals blijkt uit een recent sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het OCMW.

Procedure

De aanvraag gebeurt via dit aanvraagformulier.

Het OCMW kent de schoolkansenpas toe als aan alle voorwaarden is voldaan. Je wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Het OCMW geeft je recht op de schoolkansenpas onmiddellijk door aan de betrokken school (tenzij je kind naar school gaat buiten Denderleeuw, Liedekerke en Ninove, zie uitzonderingen).

De school past zijn facturatie rechtstreeks aan. Je kunt onmiddellijk van de tussenkomst genieten.

De geldigheidsduur van de schoolkansenpas wordt vermeld in een beslissingsbrief die de rechthebbende na het Bijzonder Comité Sociale dienst waarop de toekenning bekrachtigd werd, ontvangt;

De verlenging van de geldigheidsduur gebeurt na controle van de toekenningsvoorwaarden op basis van een nieuwe aanvraag of de automatische rechtentoekenning aan de hand van een jaarlijkse lijst van de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming en actief gekende kwetsbare personen bij het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;.

Bedrag

De kosten voor de schoolactiviteiten worden als volgt verdeeld:

 1. Schoolactiviteiten van één dag of een dagdeel:
 • de ouders betalen 25 %
 • het OCMW betaalt 50 %
 • de school betaalt de rest

2. Meerdaagse schoolactiviteiten in het basisonderwijs:

 • de ouders betalen 25 %
 • het OCMW betaalt 50 %
 • de school betaalt de rest

De tussenkomst wordt berekend op een maximumbedrag van 360 euro gespreid over 6 jaar.

3. Meerdaagse schoolactiviteiten in het secundair onderwijs:

 • de ouders betalen 25 %
 • het OCMW betaalt 50 %
 • de school betaalt de rest

De tussenkomst wordt berekend op een maximumbedrag van 200 euro per schooljaar.

Alleen verplichte meerdaagse activiteiten komen in aanmerking.

 

Deze verdeling geldt voor de netto kost van de activiteit, dat wil zeggen na aftrek van mogelijke tussenkomst door andere instanties.

Uitzonderingen

Alle scholen gelegen in Liedekerke, Denderleeuw en Ninove werken met het systeen van de schoolkansenpas.

Wanneer uw kind school loopt buiten deze regio, kunt u ook genieten van de schoolkansenpas, maar in beperkere mate:

 • Het OCMW heeft geen rechtstreeks contact met de school – bijgevolg past de school zijn facturatie niet aan. U dient zelf de volledige schoolfacturen te betalen.
 • U brengt zelf elk trimester een kopie van de schoolfacturen binnen bij het OCMW. Het OCMW betaalt u rechtsreeks een tussenkomst van 50% voor de schoolactiviteiten van sociale, culturele en sportieve aard