Privacybeleid

Juridische info en privacybeleid

Juridische info

Het gemeentebestuur, OCMW Liedekerke en alle partijen die de website en andere informatiekanalen van informatie voorzien, streven ernaar dit zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel te doen. Ondanks deze inspanningen kan het gemeentebestuur echter niet garanderen dat deze volledig vrij zijn van onvolledig- of onjuistheden.

Indien u onjuistheden of tekortkomingen vaststelt op de website of in de communicatie via andere kanalen (telefoon, e-mail, sociale media,…), kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Dit kan via het meldpunt op de homepagina van deze site. Meldingen worden zo spoedig mogelijk behandeld. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via de informatiekanalen kreeg.

De informatie op de gemeentelijke website is van algemene aard en is niet aangepast aan specifieke omstandigheden voor personen of entiteiten. Indien een persoonlijk advies gewenst is, kunt u de bevoegde diensten binnen het gemeentebestuur contacteren. Via het verkorte telefoonnummer 1770 kan het onthaal van de gemeente u helpen om de bevoegde dienst voor uw probleem te vinden.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. Het gemeentebestuur kan dan ook geen garantie bieden op de correctheid van de inhoud van deze websites.

Privacyverklaring

Het gemeentebestuur & OCMW hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als natuurlijk persoon. Beide organisaties houden zich aan de toepasselijke wetgeving , waaronder de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit van de organisatie

 • Gemeentebestuur, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
 • OCMW, Opperstraat 33, 1770 Liedekerke

Beide lokale besturen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de voorziene wettelijke opdrachten en zien toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.

Daarnaast verwerken de besturen ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en federale overheid. Hierbij volgen we de instructies van de hogere overheid.

Doel en wettelijke grondslag

Als overheidsinstantie verwerken we uitsluitend uw gegevens als we hiervoor een geldige rechtsgrond hebben. We verzamelen ook enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel.

Hoofdzakelijk verwerken het gemeentebestuur & OCMW persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. Occasioneel verwerkt het bestuur de gegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang, met name om proactief de burger van zijn rechten te laten genieten.

In alle andere gevallen zullen we steeds uw toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

 • het gebruik van cookies op de website
 • verwerken van beeldmateriaal: foto’s en video’s
 • gebruiken van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u zich inschrijft

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft alleszins beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

Verzamelen van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

 • het bestuur vraagt rechtstreeks bij u de persoonsgegevens op of voor -16-jarigen aan de ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid: rijksregister, kruispuntbank sociale zekerheid, dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, …
 • het bestuur ontvangt uw gegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag

Verwerking persoonsgegevens

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden verwerkt in samenwerking met de functionaris voor gegevensbescherming. De verwerking gebeurt door medewerkers van beide besturen. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om de medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het gemeentebestuur en OCMW.

Het bestuur kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling.

Het bestuur kan wel uw persoonsgegevens vrijgeven:

 • indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wetgeving
 • aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden
 • wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen
 • in verband met een onderzoek van vermoeden of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten

Doorgifte van gegevens

Het bestuur bewaart en verwerkt uw gegevens binnen de Europese Unie. Het bestuur zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

Het gemeentebestuur en OCMW bewaren uw persoonsgegevens en baseren zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd conform de regels inzake informatieveiligheid.

Beveiliging

Het bestuur treft de gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de gegevens in ons bezit.

Rechten van de burger

Inzagerecht

U heeft het recht op inzage van de gegevens die het bestuur over u verwerkt. Het bestuur zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

U heeft ook het recht om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens.

Recht op verbetering

U mag aan het bestuur vragen om zo snel mogelijk uw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u ook het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, als deze onvolledig zijn.

Recht op vergetelheid

Het kan gebeuren dat u zou willen dat het bestuur uw persoonsgegevens wist. Dat is mogelijk, maar daarvoor moet u zich bevinden in een van de volgende gevallen:

 • uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden
 • u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • uw gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • uw gegevens werden ingezameld toen u nog jonger dan 16 jaar was om diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden

Recht op beperking van de verwerking

Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, worden uw persoonsgegevens nog bewaard maar het gebruik ervan is beperkt. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Dit kan uitsluitend in onderstaande gevallen:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die het bestuur nodig heeft om de juistheid na te gaan.
 • Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wil u niet dat uw gegevens worden gewist en u eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens.
 • Het bestuur heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van het bestuur zwaarder wegen dan die van u.

Eens u uw verwerkingsbeperking hebt verkregen, kunnen er op uw persoonsgegevens geen verrichtingen meer gebeuren. Als men toch bijkomende verwerkingsverrichtingen wil uitvoeren, kan dit slechts in een van de hiernavolgende gevallen:

 • u gaf daarvoor uw toestemming
 • het gaat om de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon moeten worden beschermd
 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. U kunt dit recht slechts in 2 gevallen uitoefenen: het moet gaan om een gegevensverwerking die berust op uw toestemming of op een overeenkomst. In de andere gevallen kan u dus niet van dat recht genieten.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking mag het bestuur uw gegevens niet meer verwerken tenzij hij kan bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn voor die verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als hij bewijst dat hij ze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij direct marketing mogen de persoonsgegevens eenvoudig niet langer worden verwerkt. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Aanpassing privacyverklaring

Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u steeds op www.liedekerke.be/privacybeleid. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur u via zijn website of andere communicatiekanalen.

Contacteren

Het gemeentebestuur en OCMW hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze waakt over de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan hem contacteren als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over ons beleid ‘bescherming van persoonsgegevens’, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren:

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, zal het bestuur uw identiteit verifiëren.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur uw vraag concreet en correct behandelen.

Wenst u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be . U kunt ook daar een klacht indienen.