Mantelzorgpremie

Print

Wat

Het OCMW verleent aan de mantelzorger een premie voor de mantelzorg die hij verleent aan de zorgbehoevende.

Deze premie is bedoeld als steun en erkenning voor de inspanningen die de mantelzorger levert.

Voorwaarden

Voorwaarden mantelzorger:

 • mantelzorg verlenen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden van zorgbehoevende;
 • zijn woonplaats hebben op het grondgebied van de gemeente, de mantelzorger kan dezelfde woonplaats hebben als de zorgbehoevende; of, indien de mantelzorger een familielid tot in de vierde graad is, zijn woonplaats hebben in een aangrenzende gemeente van Liedekerke;
 • 18 jaar of ouder zijn;
 • zelf geen zorgbehoevende zijn die recht op een premie bedoeld in dit reglement doet ontstaan, of een andere gelijkaardige premie;
 • een engagementsverklaring ondertekenen bijgevoegd bij het aanvraagformulier.

Voorwaarden zorgbehoevende:

 • mantelzorg krijgen van een persoon die voldoet aan de voorwaarden van mantelzorger;
 • zijn woonplaats hebben op het grondgebied van de gemeente; de zorgbehoevende kan dezelfde woonplaats hebben als de mantelzorger;
 • verblijven op het grondgebied van de gemeente;
 • 21 jaar of ouder zijn;
 • zorgbehoevend zijn.

De zorgbehoevendheid wordt aangetoond met een attest dat de graad van zelfredzaamheid vermeldt. Komen in aanmerking:

 • een attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, Dienst Personen met een Handicap, waaruit blijkt dat het verlies aan zelfredzaamheid 12 punten of meer bedraagt;
 • een attest uitgereikt door het ziekenfonds waaruit blijkt dat de zorgbehoevende recht heeft op een B forfait op de Katz schaal.

Deze attesten moeten een geldigheidsduur hebben van meer dan zes maanden.

Procedure

De aanvraag gebeurt met een aanvraagformulier dat te verkrijgen is op het OCMW of via een webformulier op deze website. Dit formulier bevat ook een engagementsverklaring van de mantelzorger.

Om ontvankelijk te zijn moeten zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende het formulier ondertekend hebben.

Het bijzonder comité voor sociale zaken beslist over de toekenning van de premie.

Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de aanvraag.

De premie wordt toegekend vanaf de maand volgend op de datum van de aanvraag voor een periode gelijk aan de geldigheidsduur van het attest en uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar.

De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden in de loop van de maand december.

Bedrag

 • € 10 per maand
 • Verblijft de zorgbehoevende overwegend in een dagopvang: € 5 per maand

Uitzonderingen

Indien meerdere personen mantelzorg verlenen aan dezelfde zorgbehoevende, duidt de zorgbehoevende één mantelzorger aan die de premie zal ontvangen.

Indien dezelfde persoon mantelzorg verleent aan meerdere zorgbehoevenden wordt de premie niet gecumuleerd.

De premie is cumuleerbaar met andere premies of toelagen zoals de mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgkas.

Online aanvragen