Omgevingsvergunning (milieuvergunning)

Print

Wat

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de ‘omgevingsvergunning’. Naast het Vlaamse Gewest en de Vlaamse provincie gaan vier gemeenten onmiddellijk van start met die omgevingsvergunning: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden. De andere gemeenten krijgen uitstel tot 1 juni 2017.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 hebt u een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort.

 • De Milieuvergunningenwegwijzer helpt u om de klasse van uw bedrijf te bepalen. U komt ook te weten of u een milieuvergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke milieuvergunning en waarvoor.
 • U kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM 1 raadplegen.

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

 • Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. Op de website van LNE staat een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf. Dat formulier is ook vaak terug te vinden op de website van uw gemeente.

Praktische info

Op de website van LNE vindt u meer informatie over het aanvragen van een milieuvergunning.

Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning?

 • Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.
 • Via het digitale eMIL-loket, kunt u uw aanvraag of melding online voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Beroep

Als uw milieuvergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.
Voor de aanvraag van een milieuvergunning dient ook een gemeentelijke dossiertaks betaald te worden.

Klasse1:
2 000 euro (2 500 euro indien MER en/of VR) op rekeningnummer BE26 0910 0016 4929 van de gemeente Liedekerke met vermelding milieu dossiertaks klasse 1 + naam

Klasse 2:
600 euro op rekeningnummer 091-0001649-29 van de gemeente Liedekerke met vermelding milieu dossiertaks klasse 2 + naam