Buitenlandse huwelijksakte laten erkennen en overschrijven

Print

Wat

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

 • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Bent u geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • gelegaliseerd zijn
 • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijft u in het buitenland en bent u niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kunt u de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

 • uw woonplaats in België
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
 • uw geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Wat meebrengen

 • Een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte
 • Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn; Kijk daarvoor op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
 • Het afschrift van de huwelijksakte mag in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld of vertaald
 • Als u de akte wil laten overschrijven moet de akte in het Nederlands vertaald zijn
 • Uw identiteitskaart en (een kopie van) de identiteitskaart of paspoort van uw partner

Bedrag

De overschrijving is gratis.

Uitzonderingen

Een overschrijving in de registers van burgerlijke stand kan enkel indien één van beide partners de Belgische nationaliteit bezit.