Wijziging omgevingsaanvraag LIDL-project

Print

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 april 2020 het verzoek tot wijziging van de omgevingsaanvraag voor het LIDL-project aanvaard. De aanvrager heeft het dossier aangepast aan de standpunten van de adviesverleners en de relevante opmerkingen uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek.

De doorgevoerde aanpassingen raken niet aan de essentie van de aanvraag. Een nieuw openbaar onderzoek is niet vereist omdat de wijzigingen geen afbreuk doen aan de bescherming van mens en milieu en de rechten van derden niet worden geschaad. Het college meent wel dat een tweede adviesvraag aan de betrokken adviesinstanties noodzakelijk is. De provinciale omgevingsvergunningscommissie coördineert de adviezen en zal finaal een geïntegreerd advies uitbrengen. Het wijzigingsverzoek heeft geen termijnverlenging tot gevolg.