Verspreiding meertalige informatie door het gemeentebestuur | Advies Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Print

Deze affiches waren afkomstig van het nationaal crisiscentrum. Het gemeentebestuur heeft de opdracht om consequent mee te werken aan de maatregelen die getroffen zijn door het nationaal crisiscentrum. Bijgevolg heeft het gemeentebestuur deze affiches verspreid in de drie landstalen, het Engels en het Arabisch. Deze verspreiding is gebeurd zowel op papier als digitaal op de gemeentelijke webtoepassing en in de sociale media.

Bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht werd een klacht ingediend tegen het gebruik door de gemeente van andere talen dan het Nederlands.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft op 3 juli 2020 een advies uitgebracht. Volgens de Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft het gemeentebestuur van Liedekerke gehandeld in overeenstemming met de geldende taalwetgeving. Het is immers belangrijk dat tijdens de uitbraak van het coronavirus iedereen onmiddellijk kennis kan nemen van de genomen maatregelen en deze correct opvolgt en naleeft. Daarom was het aangewezen om deze informatie ook te verspreiden in andere nuttige talen.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht aanvaardt dat in uitzonderlijke omstandigheden andere talen kunnen worden gebruikt. In de anderstalige teksten moet dan wel duidelijk aangegeven staan dat het een vertaling betreft. Dit laatste was niet het geval voor de anderstalige affiches die het gemeentebestuur heeft verspreid. Omdat aan deze vormvereiste niet was voldaan, werd de klacht gegrond bevonden.