Opgelet...vanaf 1 juli is zone 30 van toepassing!

Print

Op 19 januari 2017 besliste de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen om het bestaand snelheidsregime van 30 km/u uit te breiden naar het volledig verblijfsgebied van de gemeente, dit overeenkomstig het geactualiseerd mobiliteitsplan van de gemeente. Een aantal ontsluitings- en verbindingswegen, die zorgen voor de afwikkeling van het doorgaand verkeer, blijven 50 km/u.

 

Meer dan alleen een snelheidsbeperking

De belangrijkste reden om een 30 km/u-zone aan te leggen, is dat de verkeersveiligheid in de verblijfsgebieden verbeterd wordt, zodat er vooral plaatsgebonden en geen doorgaand verkeer langskomt. Een veilig verblijfsgebied wordt bereikt door het invoeren van snelheidsremmende maatregelen. En wanneer automobilisten hun snelheid minderen, is dat niet alleen goed voor de levenskwaliteit in de buurt, maar ook voor de zwakke weggebruikers. Zij kunnen zo bijvoorbeeld veiliger oversteken. In een zone 30 is het belangrijk dat iedereen zich aanpast aan de situatie. Van autobestuurders wordt verwacht dat ze in een zone 30 trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere weggebruikers.  In een straat waar een zone 30 van toepassing is, dienen geen zebrapaden voorzien te worden en mogen voetgangers overal oversteken, op voorwaarde ze dat op een verantwoorde manier doen.

 

Voordelen van een zone 30

Meer verkeersveiligheid, want het snelheidsverschil tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer neemt af. Auto's die 30 km/u rijden, hebben bovendien een kortere remweg dan auto's die 50 km/u rijden.
Een groter verkeersveiligheidsgevoel voor kinderen en hun ouders.
Minder uitlaatgassen, minder fijn stof en minder geluidsoverlast door auto's.
Minder doorgaand en sluipverkeer, omdat sluiproutes minder aantrekkelijk worden door verkeersremmende maatregelen.
Meer verblijfskwaliteit omdat de belevingswaarde van de omgeving verbetert.

 

Planning

De uitbreiding van de 30 km/u-zone is van kracht vanaf 1 juli 2017. In de laatste week van juni worden alle reglementaire zoneborden geplaatst en worden de oude weggenomen.

Om het begin van de zone nog meer te accentueren werden grote symbolen op het wegdek aangebracht.

 

Handhaving

Om het snelheidsregime te handhaven kunnen plaatselijk infrastructurele maatregelen genomen worden (wegversmalling, asverschuiving, …). Ook de politie zal de snelheid kunnen handhaven door het uitvoeren van snelheidscontroles. De gemeente investeerde in de aankoop van een aantal snelheidsinformatieborden, dewelke continu ingezet zullen worden om de automobilisten te wijzen op hun snelheid.