Onbevaarbare waterlopen ruimingswerken

Print

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In onze gemeente wordt gewerkt aan de volgende waterlopen of waterloopvakken:

  • Oude Dender, nr. 5.088;
  • Boesdaalheidebeek, nr. 5.125;
  • Hollebeek, nr. 5.090;
  • Kleine Hollebeek, nr. 5.093;
  • Bogijnengracht, nr 5.087;
  • Kruisbeek, nr. 5.092;
  • Palitsebeek, nr. 5.124.

Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.
De firma AD bvba, Zauwerstraat 31 te 9270 Kalken zal deze werken uitvoeren.
De leidende ambtenaar is ing. Pieter Van Pamel (tel. 02 456 07 26). Kevin Van Campenhout (tel. 02 456 07 24) en/of Stan Vandersmissen (tel. 02 456 07 25) - deskundige waterlopen - zullen de uitvoering der werken opvolgen.

De firma vestigt tevens uw aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de heer Kevin Van Campenhout of de heer Stan Vandersmissen op bovenvermelde nummers of mailen naar waterlopen@vlaamsbrabant.be