Omgevingsvergunning LIDL en woningen afgeleverd

Print

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 18 juni 2020 de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een LIDL met aansluitend 32 woningen vergund.

Op aangeven van diverse adviesverleners en na kennisname van bezwaren, geuit tijdens het openbaar onderzoek, heeft de gemeente de aanvragers verzocht het aanvraagdossier bij te sturen. De aanvrager heeft hier positief gevolg aan gegeven, het dossier aangepast en technisch verfijnd. De behandelingstermijn werd verlengd om de adviesinstanties de mogelijkheid te bieden nieuw advies uit te brengen. Door de aanpassingen hebben onder andere het Comité voor Kleinhandel en het Agentschap Natuur en Bos hun eerste ongunstig advies bijgesteld tot een gunstig advies.

Het college meent dat hierdoor de aanvraag in overeenstemming is gebracht met de beleidsvisie en het goedgekeurde ruimtelijk structuurplan.

De vergunninghouder wordt verzocht de beslissing bekend te maken op het terrein. Zodra de aanplakking is gebeurd kan de beslissing gelezen worden op de afdeling Omgeving in het gemeentehuis.