Kandidaten gezocht voor gecoro

Print

Elke legislatuur stelt de gemeenteraad een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) samen. Wenst u mee te werken aan de ruimtelijke ordening in onze gemeente? Stel u dan kandidaat voor deelname aan de gecoro.

De gecoro speelt een belangrijke adviserende rol bij onder meer nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en stedenbouwkundige vergunningen voor grootschalige bouwprojecten. Reacties van het openbaar onderzoek bundelen, coördineren en vervolgens advies geven aan het college en de gemeenteraad behoort tot het takenpakket van de gecoro. Het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad kan vrijwillig advies vragen over een welbepaald dossier op het vlak van ruimtelijke ordening. De gecoro kan zelf ook vrijwillig advies uitbrengen aan het schepencollege over gelijk welk dossier op het vlak van ruimtelijke ordening.

De gecoro bestaat uit minstens 9 en maximaal 13 leden, waarvan minstens 3 deskundigen. De overige leden vertegenwoordigen een door de gemeenteraad geselecteerde maatschappelijke geleding.

De gemeenteraad heeft de volgende maatschappelijke geledingen bepaald die kunnen zetelen in de gecoro:
- milieu- en natuurvereniging;
- vereniging van werkgevers of zelfstandigen;
- vereniging van handelaars;
- vereniging van landbouwers;
- vereniging van werknemers.

Ten hoogste twee derde van de leden van de gecoro is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Geef bij uw kandidatuur zeker aan:
- waarvoor u zich kandidaat stelt: voorzitter of deskundige;
- de maatschappelijk geleding die een lid voordraagt, draagt tevens een plaatsvervanger voor;
- motiveer uw deskundigheid op het vlak van de ruimtelijke ordening en/of verwante materies (mobiliteit, erfgoed, leefmilieu, architectuur, bouwkunde, enz.).

Hoe stelt u zich kandidaat?
Bezorg uw kandidatuur uiterlijk op vrijdag 28 juni 2019 schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Opperstraat 31 te 1770 Liedekerke.
Voor specifieke vragen en informatie kunt u terecht bij de frontoffice van de afdeling Omgeving (tel. 053 64 55 37) en/of stedenbouw@liedekerke.be.