Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Print

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wil de provincie de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid binnen de provincie opnieuw uitzetten. Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant moet het bestaande en nog geldende ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant vervangen. De conceptnota voor een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wordt openbaar gemaakt vanaf 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020. De bundel kan geconsulteerd worden op de gemeentelijke afdeling Omgeving, Opperstraat 31 te 1770 Liedekerke en dit tijdens de loketuren van het gemeentehuis.

U kunt de conceptnota én de bijhorende kennisgevingsnota inzake de milieueffectenrapportage ook volledig bekijken via de volgende webpagina: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Op deze webpagina vindt u tevens de procesinformatie over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaams- Brabant en hier zullen toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven aangekondigd worden.

De procedure en de conceptnota worden voorgesteld op een infomarkt op 4 december 2019 tussen 14 en 21uur, in het provinciehuis van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Reacties op de conceptnota en/of de kennisgevingsnota (vb. bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) moeten schriftelijk bezorgd worden uiterlijk 14 februari 2020. Geef daarbij ook aan op welk document u reageert (conceptnota, kennisgevingsnota of beiden). Reacties moeten gericht worden aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Dit kan op volgende manieren:

per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams- Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14 en 21 uur.