Verkeersveiligheid

Print

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn onderwerpen waar de gemeente Liedekerke veel belang aan hecht.

Het verkeersveiligheidsplan wordt in het mobiliteitsplan verder uitgewerkt. Het belangrijkste deel van het verkeersveiligheidsplan is uiteraard het verhogen van zowel de objectieve, als subjectieve verkeersveiligheid. Een andere doelstelling betreft een verbetering van de leefbaarheid in het centrum en het verblijfsgebied.

Mobiliteitsplan

In kader van het mobiliteitsconvenant werd in 2003 het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt. Het mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit.

Niet enkel de gemeente Liedekerke werkt aan zijn mobiliteit. Bijna heel Vlaanderen werkt aan zijn mobiliteitsplan. Deze plannen worden allen op een analoge manier uitgewerkt en worden eveneens op elkaar afgestemd.

 

Actualisatie

Omdat het mobiliteitsplan van Liedekerke dateert van 2003 was het aangewezen om het plan te evalueren en indien nodig bij te sturen. De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) heeft het bestaande mobiliteitsplan onderzocht en geoordeeld dat het nog voldoende actueel is. Alle actoren ondersteunen de binnen het plan uitgewerkte visie. Het mobiliteitsplan wordt bijgevolg herbevestigd en kan verder uitgevoerd worden. De aan het mobiliteitsplan verbonden actieplan wordt wel geactualiseerd.

Sneeuw- en ijzelbestrijding

De gemeente Liedekerke heeft sinds 14 januari 2010 een prioritair strooiplan opgemaakt van de wegen in eigen beheer die voorrang krijgen bij het strooien in geval van zoutschaarste of hevige sneeuwval. Het strooiplan voorziet in drie categorieën:

 

Categorie 1: straten die prioritair worden gestrooid

Begonialaan (deel), Beukenlaan, Denderstraat, Dennenlaan (deel), Ed. Schelfhoutstraat, Gaston Mertensstraat, Gemeenteplein, Gravenbosstraat, Hoefstraat, Holstraat, Hortensialaan, Houtmarktstraat, Kapellebaan (deel), Kastanjelaan, Kasteelstraat, Kerselarenlaan, Korenbloemlaan, Laan I (deel), Lijsterlaan (deel), Loddershoekstraat, Muilenstraat (deel), Impegemstraat, Kleemputtenstraat (deel), Nieuwstraat (deel), Olmenlaan, Opperstraat, Papenbergstraat (deel), Parkings aan station, St-Niklaaskerk en Gemeenteplein, Platanenlaan, Populierenlaan, Salvialaan, Sint-Gabriëlstraat (deel), Sportlaan, Steinfurtdreef, Viooltjeslaan , Voorruitgangstraat (deel), Warandestraat, Zwaluwenlaan.

 

Categorie 2: straten die worden gestrooid enkel bij voldoende zoutvoorraad en nadat alle wegen behorende tot categorie 1 werden gestrooid

Bombardonstraat, Eikenlaan (deel), Fabrieksstraat (deel), Kleemputtenstraat (deel), Meersstraat, Molenstraat, Muilenstraat (deel), Nieuwstraat (deel), Ommegangstraat, Oude Bombardonstraat, Peehoopstraat, Pekenomenstraat, Poortstraat, Sint-Gabriëlstraat (deel), Stationsstraat, Steinfurtdreef, Velodroomstraat, Vijfhoekstraat, Vinkenlaan, Warandestraat.

 

Categorie 3: straten die worden gestrooid enkel bij voldoende zoutvoorraad en nadat alle wegen behorende tot categorie 1 en 2 werden gestrooid.

Affligemsestraat (deel), Aldriezen, Bakkerijstraat, Begonialaan (deel), Beysstraat, Beukenplein, Boerenkrijglaan, Bosbaan (deel), Briefveld, Bunderstraat, Cathembaan, Cathemlindestraat, Dahlialaan, Dennenlaan (deel), Den Haeseweg, Dommelingenstraat, Driesstraat, Eikenlaan (deel), Elzenlaan, Esdoornlaan, Fabrieksstraat (deel), Fazantenlaan, Gladiolenlaan, Gravenplein, Guldenstraat, Heuvelkouterweg, Jagerspad, Kapellebaan (deel), Kapelstraat, Kawaterstraat, Kerkstraat, Laan I (deel), Laan II, Laan III, Lijsterlaan (deel), Lindestraat (deel) , Linthoutstraat, Meeuwenlaan, Meidoornlaan, Meregrachtstraat, Mimosastraat, Monnikbosstraat, Mulhofstraat, Muurweg, Nijverheidszone Begijnenmeers, Notelarenlaan, Ommegangstraat, Oude Muilenstraat, Paardenputstraat, Palmenlaan, Papenbergstraat (deel), Pijpstraat, Pioenenlaan, Resedalaan, Rozenlaan, Seringenlaan, Sint-Gabriëlstraat (deel), Slochtestraat, Sociale woonwijk Monnikbos, St-Rafaël (toegangsweg), Toekomststraat, Tulpenlaan, Valierstraat, Verlorenkoststraat, Violetstraat, Visserveldstraat, Voorruitgangstraat (deel), Vrijheidsstraat, Wilgenlaan, Zavelstraat, Zijweg 12, Hoeksken.

 

Bij het strooien wordt er een eerste prioriteit gegeven aan de gemeentewegen die ook als reisweg door de bussen van de vervoersmaatschappij De Lijn gebruikt worden, evenals wegen naar station, buurgemeenten, strategische plaatsen zoals scholen en openbare gebouwen en sterk hellende straten. Nadien volgen de straten die in tweede instantie worden bediend bij voldoende zoutvoorraad en tot slot komen de kleine straten aan de beurt wanneer de tijd en de zoutvoorraad het toelaten.

 

Strooizout wordt enkel actief indien er over gereden wordt. Waar er druk verkeer is, zal een efficiënte werking zichtbaar worden in het straatbeeld. Waar weinig of geen verkeer is, zal het strooizout geen zichtbare resultaten opleveren en is het strooien eigenlijk nutteloos. Strooizout heeft ook slechts een beperkte werkingsduur zodat preventief strooien enkel nuttig is wanneer men dit kort voor sneeuwval of gladheid kan uitvoeren in combinatie met voldoende verkeer. Dit is dan ook de reden waarom niet (onmiddellijk) alle straten zullen gestrooid worden.

 

Wetgeving

  • Bij vriesweer is het verboden om water of andere vloeistof op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
  • Bij sneeuwval of ijzelvorming moet iedere bewoner erover waken dat er een doorgang van 1 meter op de voetpaden wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden (bv. door met zout, zand, zaagmeel of as te strooien). Sneeuw en ijs mogen nooit geborsteld of opgehoopt worden op de rijweg, wel langsheen de boordsteen op voorwaarde dat de doorgang voor voetgangers en de afwatering naar de waterslikkers verzekerd blijven.
  • Er wordt sterk aangeraden om de nodige voorzieningen te treffen om ook de voertuigen klaar te maken voor het winterweer. Winterbanden zijn aan te raden, zeker wanneer men langs niet prioritaire wegen woont.
  • Artikel 10 van de wegcode bepaalt dat elke bestuurder zijn snelheid moet aanpassen aan de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg en de staat en de lading van zijn voertuig, opdat de snelheid geen ongevallen zou kunnen veroorzaken noch het verkeer zou kunnen hinderen. De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.

 

Prioritaire strooiroutes gewestwegen: Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer optimaliseerde de prioritaire strooiplannen na de ervaring opgedaan tijdens de winterdienst 2010-2011. Deze prioriteiten werden bepaald om bij extreme winterse omstandigheden de belangrijkste wegen eerst vrij te maken om nadien de overige gewestwegen vrij te maken. In geval van zoutschaarste beperken de strooiactiviteiten van het agentschap zich enkel tot het strooien van de prioritaire strooiroutes. Alle andere gewestwegen worden niet gestrooid.

Invoering zone 30

Op 19 januari 2017 besliste de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen om het bestaand snelheidsregime van 30 km/u uit te breiden naar het volledig verblijfsgebied van de gemeente, dit overeenkomstig het geactualiseerd mobiliteitsplan van de gemeente. Een aantal ontsluitings- en verbindingswegen, die zorgen voor de afwikkeling van het doorgaand verkeer, blijven 50 km/u.

 

Meer dan alleen een snelheidsbeperking

De belangrijkste reden om een 30 km/u-zone aan te leggen, is dat de verkeersveiligheid in de verblijfsgebieden verbeterd wordt, zodat er vooral plaatsgebonden en geen doorgaand verkeer langskomt. Een veilig verblijfsgebied wordt bereikt door het invoeren van snelheidsremmende maatregelen. En wanneer automobilisten hun snelheid minderen, is dat niet alleen goed voor de levenskwaliteit in de buurt, maar ook voor de zwakke weggebruikers. Zij kunnen zo bijvoorbeeld veiliger oversteken. In een zone 30 is het belangrijk dat iedereen zich aanpast aan de situatie. Van autobestuurders wordt verwacht dat ze in een zone 30 trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere weggebruikers.  In een straat waar een zone 30 van toepassing is, dienen geen zebrapaden voorzien te worden en mogen voetgangers overal oversteken, op voorwaarde ze dat op een verantwoorde manier doen.

 

Voordelen van een zone 30

  • Meer verkeersveiligheid, want het snelheidsverschil tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer neemt af. Auto's die 30 km/u rijden, hebben bovendien een kortere remweg dan auto's die 50 km/u rijden.
  • Een groter verkeersveiligheidsgevoel voor kinderen en hun ouders.
  • Minder uitlaatgassen, minder fijn stof en minder geluidsoverlast door auto's.
  • Minder doorgaand en sluipverkeer, omdat sluiproutes minder aantrekkelijk worden door verkeersremmende maatregelen.
  • Meer verblijfskwaliteit omdat de belevingswaarde van de omgeving verbetert.

 

Planning

Voor de uitbreiding van de 30 km/u-zone dienen de meeste bestaande zoneborden te worden verplaatst of vervangen. Pas wanneer deze borden allemaal geplaatst zijn, is de 30 km/u-regel van kracht.

Om het begin van de zone nog meer te accentueren worden grote symbolen op het wegdek aangebracht.

Afhankelijk van de levering van de verkeersborden en de weersomstandigheden wordt de invoering voorzien uiterlijk midden 2017.

Om het snelheidsregime te handhaven kunnen plaatselijk infrastructurele maatregelen genomen worden (wegversmalling, asverschuiving, …). Ook de politie zal de snelheid kunnen handhaven door het uitvoeren van snelheidscontroles.