Diftarpremie (kosten voor incontinentiemateriaal)

Print

Wat

De Diftarpremie is een jaarlijkse tegemoetkoming van het ocmw in de kosten voor incontinentiemateriaal van:

Voor personen die recht hebben op een incontinentieforfait komt de premie bovenop het incontinentieforfait dat ze via hun ziekenfonds ontvangen.

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren:
De aanvraag moet gebeuren op uiterlijk 31 december van het lopend kalenderjaar voor de premie voor het daaropvolgende kalenderjaar.
 

De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden, tenzij je een attest van onbepaalde duur van je zorgbehoevendheid bezorgde van het ziekenfonds of je behandelende arts.

Bij de aanvraag moet een geldig attest worden gevoegd van:
  • het recht op het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende (attest van het ziekenfonds) of,
  • het recht op het incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn (attest van het ziekenfonds) of,
  • een attest van de behandelende arts waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan een onbehandelbare ziekte waarvan de verzorging abnormaal veel afvalmateriaal oplevert

De premie wordt toegekend aan alle inwoners die, op het ogenblik van de aanvraag, aan alle voorwaarden voldoen.

 

Bedrag

De jaarlijkse premie bedraagt:
  • 40 euro voor een zwaar zorgbehoevende
  • 20 euro voor een niet afhankelijke persoon
  • 20 euro voor een onbehandelbare zieke

De premie wordt toegekend per kalenderjaar, volgend op het jaar van de aanvraag. De betaling van de premie gebeurt in de loop van de eerste twee maanden van het kalenderjaar waarop de premie betrekking heeft.

In geval van samenloop (zwaar zorgbehoevende en onbehandelbare ziekte of niet afhankelijke persoon en onbehandelbare ziekte) wordt alleen de hoogste premie betaald. De premie wordt betaald door storting op de rekening opgegeven in het aanvraagformulier.

Online aanvragen