Handicap

Print

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Bij de Federale Overheid (FOD)

Voor kinderen en jongvolwassenen met een handicap tot 21 jaar kunnen ouders verhoogde kinderbijslag aanvragen. De aanvraag doet u online.

Volwassenen met een handicap die geen inkomen hebben, kunnen vanaf 21 jaar een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangen. Daarnaast kan u een integratietegemoetkoming (IT) vragen om de meerkosten van uw handicap te compenseren.
Beide uitkeringen kan u ook online aanvragen.

U kan de aanvraag zelf doen of zich laten helpen door een maatschappelijk werker van het OCMW of uw mutualiteit.  

Bij de Vlaamse Overheid

Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) komt tussen in de kosten van hulpmiddelen en kan u een persoonsvolgend budget (PVB) toekennen als u gebruik wenst te maken van een voorziening of of als u thuis ondersteuning wenst.

U moet hiervoor wel voldoen aan specifieke voorschriften inzake handicap, leeftijd en verblijfsvoorwaarden:

  • Uw kansen tot participatie aan het sociale leven zijn langdurig en in ernstige mate beperkt door een samenspel tussen verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke functiestoornissen en andere persoonlijke en externe factoren.
  • u bent jonger dan 65 jaar;
  • u woont en verblijft in Vlaanderen of Brussel. Dit wil zeggen dat u: ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister; effectief in ons land verblijft;
  • voorafgaand aan uw inschrijving, al 5 jaar ononderbroken in België woont (of 10 jaar in de loop van uw leven) – deze voorwaarde geldt enkel voor niet-EU-burgers.

Hoe inschrijven bij VAPH?

Stap 1:
U vult het formulier ‘aanvraag om inschrijving en bijstand’ in met vermelding van uw persoonsgegevens. U geeft ook een korte beschrijving van wat u nu en in de toekomst van het VAPH verwacht. Heeft u hierbij hulp nodig, dan kan u zich wenden tot de provinciale afdeling van het VAPH of tot een multidisciplinair team.

Stap 2:
U of uw wettelijke vertegenwoordiger neemt contact op met een multidisciplinair team dat door het VAPH erkend is. Dit team maakt een verslag over de aard en ernst van uw handicap. De dienst is samengesteld uit personen die deskundig zijn op verschillende terreinen (bijvoorbeeld een arts, psycholoog, maatschappelijk assistenten).

Het VAPH beschikt over een adressenlijst van alle erkende teams. U kan deze lijst opvragen bij de provinciale afdeling van het VAPH of u kan de lijst ook raadplegen via de website van VAPH.