Water(overlast)

Print

Strategisch Plan Ruimte voor Water

Strategisch Plan Ruimte voor Water zoekt naar oplossingen voor wateroverlast in de Dendervallei 

In Liedekerke kregen we in het verleden al te maken met wateroverlast. De klimaatverandering en toegenomen verharding zorgen ervoor dat de Dender af en toe de hoeveelheid afstromend water niet kan slikken en bijgevolg overstroomt en schade veroorzaakt. Daarom werkt Liedekerke samen met De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving, Provincie Oost-Vlaanderen en andere actoren in de Dendervallei aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Met dit plan zoeken we samen naar oplossingen voor wateroverlast die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan kansen op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw, toerisme, …  

In 2021 werden een aantal onderscheidende alternatieven – slimme combinaties van maatregelen - uitgewerkt. Op basis van een beoordeling- en afweging in 2022 wordt toegewerkt naar een voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief wordt in 2023 voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering zal het kader vormen voor de uitvoering van de verschillende maatregelen om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken en meerwaarden te realiseren, ook in Liedekerke.

Denkt u graag mee over de oplossingen of wilt u meer weten? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief, volg @ruimtevoorwater op Facebook en check de website www.ruimtevoorwater.be   

Ondertussen zitten we niet stil. Onze gemeente neemt nu ook al maatregelen om met de klimaatverandering en wateroverlast om te gaan.  (bv. subsidies voor waterbeschermende ingrepen aan woning, hemelwaterplan, …) 

Het is belangrijk dat iedere eigenaar of gebruiker van percelen gelegen binnen de T100 van de Dender (gebieden die getroffen kunnen worden door een 100-jarige overstroming, rekening houdende met de klimaatverandering) zich bewust is van dit plan in opmaak en de mogelijke impact hiervan. Het Strategisch Plan zal immers maatregelen bevatten om het overstromingsrisico in de Dendervallei (zone T100) te verminderen en zal mogelijks ook uitspraken doen over de (bouw)mogelijkheden op deze percelen.

Wil u weten of uw perceel/eigendom gelegen is binnen de T100 van de Dender (zone waarover het strategisch plan uitespraken doet), raadpleeg dan de kaart (kies fluviaal: gevaarkaarten > toekomstig klimaat).

Plant u een aanvraag voor een omgevingsvergunning de T100 van de Dender? Neem dan voor indiening van uw dossier al contact op met de afdeling omgeving van uw gemeente.

Om de mogelijke interactie van omgevingsvergunningen met het strategisch plan in beeld te brengen, werd in 2023 een tijdelijk vergunningenplatform opgericht dat alle betrokken overheidsinstanties samenbrengt. Momenteel worden de aanvragen tot omgevingsvergunningen binnen de T100 van de Dender ter info voorgelegd aan het platform.

De informatie verstrekt door het vergunningenplatform wordt door de gemeente Liedekerke samen met eventuele wateradviezen in kader van de watertoets meegenomen in de uiteindelijke vergunningsbeoordeling. Aanvragen die zich situeren binnen de T100 van de Dender zullen derhalve met de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid behandeld worden. De gemeente Liedekerke is net als de betrokken overheidsinstanties immers gebonden door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder bij het verlenen van vergunningen aan burgers en bedrijven. ​

Het inwinnen van informatie bij het vergunningenplatform vervangt de advisering i.k.v. de watertoets niet. Deze maakt immers deel uit van de formele omgevingsvergunningprocedure. De beroepsbevoegdheid van de provincie/ bestendige deputatie en de Vlaamse overheid blijft bestaan.

Riviercontract Bellebeek

Hoe kunnen we het overstromingsrisico in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat verder beperken? Hoe verbeteren we de waterkwaliteit en de ecologie? Hoe pakken we de erosie aan? Over al deze vragen konden de inwoners en de lokale partners twee jaar lang meedenken. Het resultaat vind je in dit riviercontract.