Jachtgebieden en jachtplannen

Print

Sinds de publicatie op 20/07/2017 van de jachtplannen op Geopunt – Informatie Vlaanderen krijgen de gemeenten, het agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Cel Jacht bij de gouverneur verscheidene vragen tot aanpassing ervan. U vindt hierbij meer informatie.

Afbakening jachtgebied in jachtplannen

Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtgebied neerleggen bij de diensten van de gouverneur. Het jachtplan geeft weer op welke percelen de jager over het jachtrecht beschikt. In dat plan staat door groene inkleuring aangegeven welke percelen mogen worden bejaagd en door rode uitkleuring welke niet. Het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 regelt de verwerking van de jachtplannen.

De indiener van een jachtplan mag in zijn plan enkel gronden of percelen opnemen waarvoor de eigenaar zijn akkoord heeft gegeven. De wetgeving liet tot 30/06/2015 echter toe dat percelen kleiner dan 1 ha (hectare) niet werden uitgekleurd en mondelinge overeenkomsten werden toegelaten. Vandaar dat het gebeurt dat er vandaag in een jachtplan nog percelen kunnen zijn opgenomen waarvoor geen toestemming is gegeven. 

Zoek op Geopunt of uw eigendom in een jachtplan is opgenomen

Indien u wilt nagaan of uw eigendom is opgenomen in een jachtplan of wijzigingen wil laten aanbrengen kunt u de jachtplannen online raadplegen op www.geopunt.be, de website met geografische informatie van de Vlaamse Overheid. Deze kaart geeft aan of een perceel opgenomen is als jachtterrein van een goedgekeurd jachtplan voor het jachtseizoen 2016-2017. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen. De naam van de Wildbeheerseenheid (WBE) en het nummer van de jachtrechthouder staan vermeld. Omwille van de privacy zijn op de jachtplannen geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven.

Hoe wijzigt u het jachtplan?

Stelt u vast dat uw eigendom verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan? Dan kunt u de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan.

U dient dan de volledige kadastrale gegevens (gemeente, afdeling, sectie, grondnummer, exponent en eventuele macht of bisnummer) van de betrokken percelen aan de Cel Jacht te bezorgen. U vindt deze gegevens op het aanslagbiljet onroerende voorheffing (voor- en achterzijde). Voeg een kopie van het volledige aanslagbiljet toe bij uw vraag tot uitkleuring van uw eigendom.

Lees meer over jachtplannen raadplegen en aanpassen op de webpagina van de Vlaamse Overheid:

http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/natuurbeheer/een-jachtplan-aanpassen geeft specifieke informatie over de procedure voor het wijzigen van een jachtplan, en verwijst ook door naar de website van het Agentschap Natuur en Bos http://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/jachtplannen-vlaanderen-digitaal-beschikbaar waar meer informatie over de jachtplannen te vinden is.

U vindt een formulier ‘aanvraag tot wijziging van het jachtplan’ terug op de webpagina van de Vlaamse Overheid. Gelieve uw vraag tot wijziging bij voorkeur digitaal toe te sturen aan jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be

U wordt hetzij per brief hetzij per e-mail steeds op de hoogte gehouden van de behandeling van uw aanvraag.

Let wel: de behandeling van de vele aanvragen tot uitkleuring duurt ongeveer 2 maanden. De overdracht van vragen tot uitkleuring naar Geopunt – Informatie Vlaanderen gebeurt vandaag nog niet online. U zult dus het resultaat van uw aanvraag niet onmiddellijk zien op Geopunt – Informatie Vlaanderen. Er zullen geregeld updates verschijnen op Geopunt – Informatie Vlaanderen. Op termijn zullen de plannen op Geopunt – Informatie Vlaanderen een correcte weergave zijn. 

De jachtplannen in Vlaams-Brabant ingediend kan u desgevallend na afspraak inzien op het adres:

DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR
Besluitvorming Vlaamse Regering
Cel Jacht Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 3 te 3000 Leuven
jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be
Tel. 016 666 284 en 016 666 230