Biodiversiteit

Print

Samen werken aan biodiversiteit

Met de campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' willen we samen met u werken aan biodiversiteit.

Elke gemeente heeft haar eigen unieke biodiversiteit. In de campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' koppelen we de verschillende leefgebieden in een gemeente aan hun specifieke prioritaire soorten. Samen met u willen we deze (bedreigde) planten en dieren koesteren en de lokale biodiversiteit in stand houden.

Liedekerke koos 10 koesterburen, soorten die in Liedekerke nog voorkomen, of waarbij gestreefd wordt dat ze terug zullen komen na het nemen van maatregelen.

Boerenzwaluw

De Boerenzwaluw (Hirundo rustica) leeft in de stedelijke en agrarische omgeving (stallen, schuren, ...).

Eikelmuis

De Eikelmuis (Eliomys quercinus) leeft waar nog vele kleine landschapelementen staan, in het bijzonder fruitbomen (hoogstamboomgaarden). De eikelmuis is zeer zeldzaam geworden. In Liedekerke wordt ze nog af en toe gezien door natuurliefhebbers. Een soortbeschermingplan voor deze soort ontbreekt nog.

Geelgors

De Geelgors (Zigolo giallo) leeft waar akkers zijn met graangewassen, maar wel omzoomd met kleine landschapselementen.

Huiszwaluw

De Huiszwaluw (Delichon urbicum) leeft in het stedelijke milieu.

Kamsalamander
De Kamsalamander (Triturus cristatus) is een amfibie met Europese beschermingsstatus.

In de omgeving van Liedekerkebos leeft nog de Europees beschermde kamsalamander. In het beheersplan van Liedekerkebos wordt dan ook erg veel aandacht besteed aan deze soort. Zo zullen er op termijn tal van poelen worden gegraven en bestaande poelen uitgediept en een deel van de bomen rond de poel gekapt om terug zonlicht in de poel toe te laten. Dit zonlicht is essentieel voor het grootbrengen van de larven.

Laatvlieger

De Laatvlieger leeft waar het landschap bezaaid is van kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, ...).

Ringmus

De Ringmus (Passer montanus) leeft in houtkanten.

Rivierdonderpad

De Rivierdonderpad (Cottus gobio) is ook een Europees beschermde soort. Het is een visje dat enkel in zuiver water kan vertoeven omdat het bodembewoner is. Het visje is dus rechtstreeks afhankelijk van zuurstof in het water. De rivierdonderpad is kortelings teruggevonden in de Hollebeek. Voor dit visje moet niet alleen het water proper zijn, ook de structuur van de waterloop moet in orde zijn. Bij de Hollebeek is dat het geval.

Schedegeelster

De Schedegeelster (Gagea spathacea) groeit in vochtige relatief open bossen van Es en Iep.

Sleedoornpage

De Sleedoornpage leeft aan houtkanten en ruigten waar de vlinder zijn nectar vindt en heeft als waardplant de Sleedoorn.