Bijenplan

Print

Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan met allerlei acties om bijen een handje te helpen. Deze insecten spelen een belangrijke rol als bestuivers van wilde planten en landbouwgewassen. Wegens toename van pesticidengebruik, vernietiging van kleine landschapselementen en een afname in voedselaanbod gaat de bijenpopulatie er de laatste decennia zichtbaar op achteruit.
Natuurpunt Studie is druk in de weer met de inventarisatie van wilde bijen in Liedekerke.

Voorlopige resultaten inventarisatie 

Tijdens dit project werden er voorlopig 199 waarnemingen van bijen en wespen genoteerd. Er werden 59 soorten vliesvleugeligen aangetroffen, waarvan 37 bijensoorten.
Er werden 7 zeldzame of zeer zeldzame soorten aangetroffen.

Enkele voorbeelden:
  • In de omgeving van de sporthal, het skatepark, de voetbalpleinen en de schaatsbaan werden grote aantallen grote wolbij en ook kattenkruidbij waargenomen. Achter de sporthal nestelen de breedbandgroefbij en klaverdikpoot, dit dankzij een mengsel van onder meer luzerne, grote klaproos, kamille, pastinaak, duizendblad, groot kaasjeskruid en korenbloem. Op de parking van de schaatsbaan ziet het grasland geel van het gewoon biggenkruid, waarop zowat alle bijensoorten die afhankelijk zijn van deze plant op terug te vinden waren: de zeer zeldzame vierbandgroefbij en langsprietdwergwespbij, de zeldzame Texelse zandbij, de kleine roetbij, matte bandgroefbij, tronkenbij en de pluimvoetbij.
  • Op de oude begraafplaats in de Molenstraat, die bijzonder bloemrijk is, werden 13 bijensoorten gevonden waaronder zwartgespoorde houtmetselbij, glimmende smaragdgroefbij en de kleine harsbij. Zowel de vetkruiden als het klaverrijke gazon zijn daar een schot in de roos. Ook het ingezaaid bloemenmengsel trekt extra soorten aan.
  • De wadi aan Monnikbos en de Heidestraat is bijzonder bloemrijk en trekt enkele bijensoorten aan. Bijzonderste vondsten waren de luzernebehangersbij en zwartgespoorde houtmetselbij op witte honingklaver, lookmaskerbij op kraailook in de berm en resedamaskerbij rond enkele planten wouw.
  • In de tuintjes in de Beysstraat bevindt zich een prachtig strookje bloemenmengsel dat ongeveer alle te verwachten bijensoorten aantrekt, waaronder enkele (zeer) zeldzame: vierbandgroefbij, zwartgespoorde houtmetselbij, luzernebehangersbij, kauwende metselbij, zwartbronzen houtmetselbij, zwarte tubebij,... Een absolute bijenhotspot! 

Op basis van de finale resultaten van de inventarisatie wordt een actieplan opgemaakt voor het beheer van openbaar groen. 
Nadien zal monitoring plaatsvinden om de resultaten van het actieplan te evalueren.

Zelf een handje helpen? Plaats een bijenhotel.

Het plaatsen van een bijenhotel biedt nestgelegenheid en is een leuke manier om wilde bijen van dichtbij te kunnen volgen. Dit kan u makkelijk zelf in elkaar steken! Een handleiding voor verschillende hoteltypes vindt u hier. Inzaaien van een geschikt bloemenmengsel nabij uw hotel voorziet de bijtjes van de nodige voeding.

Ga zeker eens een kijkje nemen naar enkele mooie bijenhotels op het Gravenplein en Monniksplein!

MonnikspleinGravenplein