Milieuhinder

Print

Voor alle klachten gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit en klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluids-, geur-, stof-, roet- of lichthinder kunt u terecht bij de milieudienst tijdens de openingsuren.

Is er echter te erge milieuhinder buiten de kantooruren dan kunt u de permanentie van de politiediensten contacteren. Het is zeer belangrijk dat de hinder door de politie wordt vastgesteld om verder gevolg te geven aan uw klacht en de betrouwbaarheid hiervan te checken. De politie informeert ons over alle interventies die milieugerelateerd zijn waardoor de milieudienst uw probleem verder kan behandelen.

Sluikstort en zwerfvuil

Elke dag zijn we in de weer om de gemeente proper te houden. Je kan hierbij helpen. Merk je ergens sluikstort of zwerfafval op? Meld dit dan aan via het gemeentelijke meldpunt. We ruimen het zo snel mogelijk op.

Bij het vaststellen van sluikstort zoekt de gemeente altijd naar identificatie van de sluikstorter. Op sluikstorten staan strenge boetes!

Vind je het ook belangrijk om in een nette buurt te leven? Maak je graag even tijd vrij om de handen uit de mouwen te steken en het goede voorbeeld te geven? Contacteer dan zeker de milieudienst, wij bezorgen je het materiaal om een opruimactie te houden.

Verbranden van afval

De wetgeving is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden! Merkt u dat iemand stookt? Contacteer dan meteen de politie!

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden, andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals GFT, houtafval en groenresten. 
Enkel droog plantaardig afval mag u verbranden in open lucht mits u voldoet aan een aantal specifieke, strikte regels en schriftelijke toelating.
 

In welke omstandigheden is verbranden in open lucht wel toegelaten ?

Het verbranden in open lucht is volgens de Vlaamse wetgeving (Vlarem) uitsluitend toegelaten in volgende omstandigheden:

  • het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheermaatregel, als fytosanitaire maatregelen of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.
  • het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel - en enkel na schriftelijke toestemming door de gemeente en de activiteit als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan.
  • de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is
  • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer.
  • het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen, mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating door de gemeente en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand van meer dan 100m van bewoning.
  • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel.

In al de bovenvermelde uitzonderingsgevallen mag de verbranding in open lucht uitsluitend gebeuren conform de wettelijke bepalingen van het Veldwetboek en het Bosdecreet.
 

Droog hout!

Belangrijk! Met ‘droog’ hout wordt hout bedoeld dat reeds enige tijd te drogen is gelegd. Dus zeker geen vers snoeihout of hout van omgezaagde bomen. In de regel moet hout minstens één en bij voorkeur twee jaar luchtdroog bewaard worden alvorens het als droog kan beschouwd worden.
 

Wat zegt het Veldwetboek ?

Verbranden in open lucht is enkel toegestaan op een afstand van minstens 100m afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.
 

In de kachel?

Let op! Ook in uw kachel mag u niet zomaar alles verbranden. Meer gedetailleerde info vind je op deze website.

Bodemverontreiniging

Bij bodemverontreiniging moet u onmiddellijk de milieudienst waarschuwen. Het is erg belangrijk dat u bij een bodemverontreiniging snel bij bent, zo vermijdt u de verspreiding van de verontreinigde stof. Wij melden dit aan OVAM, en helpen u om snel een bodemsaneringdeskundige ter plaatse te laten komen.

Meld een (stookolie)lek meteen!

Een bodemverontreiniging komt vroeg of laat altijd aan het licht! Plotseling wordt er stookolie gevonden in de kelder van uw buur of wordt er water met een rare geur opgepompt … en dan start de zoekactie waar het probleem vandaan komt. Als dan blijkt dat de vervuiling van u komt, dan heeft u grote problemen.

Ten eerste zal u voor de saneringskost mogen opdraaien, die kan oplopen tot 10 000'en euro.

Ten tweede kan uw eigendom niet verkocht worden. Voor elk perceel dat verkocht wordt, moet immers een bodemattest aangevraagd worden waarop vermeld staat dat de grond clean is.

Bezin dus eer u begint, maar vooral, meld onmiddellijk elke calamiteit van weglekkende stoffen!

Geurhinder

Het is verboden op de openbare weg of op de openbare plaatsen stoffen achter te laten die stank veroorzaken of de lucht bederven. Het is verboden zonder schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaars een mest- of composthoop aan te brengen op minder dan twee meter van de perceelgrens. Voor een compostvat geldt een afstand één meter.

Alle klachten over geurhinder kan u melden via het meldpunt (optie: afval en milieuhinder (zwerfvuil, lawaaihinder, ...)

Geurhinder afkomstig van het bedrijf Rendac kan u rechtstreeks melden op het nummer 053 64 02 11.

Lek in mazouttank

In en rond gebouwen kan bodemverontreiniging ontstaan door een lek in de mazouttank en/of de -leidingen. De sanering van zo’n verontreiniging kan een erg dure zaak zijn. Daarom werd het Promaz-fonds opgericht, met de opdracht om dit soort verontreinigingen aan te pakken en de bodem te saneren. Denk je dat je een mazoutlek hebt? Heb je in het verleden al een bodemsanering uitgevoerd om die reden? Dan kan je aanspraak maken op de financiële tussenkomst van het fonds of op de uitvoering van de saneringswerken door het fonds.

Promaz komt in heel België tussen bij de sanering van bodemverontreinigingen, als die veroorzaakt zijn door een lek in de mazouttank (en/of de -leidingen). Het gaat altijd om tanks en/of leidingen die dienen voor de verwarming van gebouwen, mét of zonder woonfunctie. De tussenkomst van Promaz kan financieel en/of operationeel zijn, afhankelijk van het type aanvraag. Elke aanvraag kan worden ingediend tot en met 28/02/2025 en moet ontvankelijk worden verklaard door het fonds.

Meer info op https://www.promaz.be