Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Wat is een BIN (buurtinformatienetwerk)?

Een BIN is een gestructureerde samenwerking tussen burgers, zelfstandigen, bedrijven, de lokale politie en de bestuurlijke overheid, die steunt op drie pijlers:

 • Participatie:

De leden participeren mee in de veiligheid binnen de eigen woon- of werkomgeving.

 • Communicatie:

Er wordt wederzijdse informatie uitgewisseld via een vooraf vastgelegd communicatieplan.

 • Preventie:

Voorkomen van criminaliteit en overlast door in te spelen op een integrale benadering van preventie.

In Liedekerke hebben we gekozen voor 3 BIN-zones die overeenstemmen met onze 3 wijken,afgebakend door onze politiezone TARL. Voor zelfstandigen is er ook een BIN-Z met specifieke informatie voor deze doelgroep.

Hoe werkt het buurtinformatienetwerk?

 • Iedereen die iets ongewoons opmerkt of iets wil melden (al dan niet als BIN-lid), contacteert de politie. De efficiëntste weg is nog steeds via het noodnummer 101.
 • Bij de evaluatie van de melding wordt bepaald of dit voor het BIN-netwerk in jouw regio of een aanpalende regio relevant is (bv. duidelijke beschrijving van de feiten of potentiële daders) en wordt beslist of het BIN wordt opgestart. Het BIN opstarten betekent dat aangesloten leden een bericht krijgen via een vooraf bepaald communicatiemiddel (sms, spraakbericht, …).
 • Het BIN wordt ook gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende berichtgeving, zoals preventieberichten en resultaten van zaken waarvoor het BIN is gebruikt. Dit gebeurt eveneens via een vooraf afgesproken communicatiemiddel.

Lidmaatschap is gratis en de sms-servicekosten worden door de gemeente gedragen, maar zijn beperkt tot één BIN-lid per wooneenheid, met een minimumleeftijd van 18 jaar.

Wat is het doel?

Bevorderen van de sociale cohesie

 • In woonwijken, buurten of gemeenten waar een BIN werd opgericht groeit een grotere solidariteit en verhoogt het samenhorigheidsgevoel. Buurtbewoners en/of zelfstandigen verklaren zich “goed en veilig” te voelen.
 • Er ontstaat overleg en communicatie tussen de buren, politie en overheid. Buren (ook zelfstandigen) voelen zich goed met de extra samenwerking dankzij de medebuur (medezelfstandige), politie en overheid. Men beschouwt dit als goed buurtschap.
 • Individualisme en egocentrisch gedrag worden omgebogen in de richting van goede burgerzin en sociaal engagement.

Werkt motiverend

 • Het BIN werkt 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
 • Iedereen kan hieraan meewerken zonder enig risico.
 • Is gebaseerd op wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de BIN-leden en de politie.
 • Het BIN wakkert de preventiegedachte aan en wil het veiligheidsgevoel herstellen.
 • Het uiteindelijke doel is meer solidariteit en minder criminaliteit en overlast.

Inschrijven?

Inschrijven voor het BIN kan door naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te sturen naar liedekerke.bin@gmail.com.

Daarna zal u een officieel inschrijvingsformulier ontvangen dat U dan ingevuld en ondertekend terug dient te bezorgen aan één van de coördinators van het BIN.

 

Meer informatie?

Voor meer info over de BIN-werking kan je steeds terecht op de website van de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken: www.besafe.be.

Voor meer lokale info kan je mailen naar liedekerke.bin@gmail.com of naar pz.tarl.wijk.Liedekerke@police.belgium.eu.