Naamsverandering

Print

Wat

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen.

Bij goedkeuring en na betaling van de eventuele registratierechten, dient het besluit overgeschreven te worden in de registers van Burgerlijke Stand:
- indien u in België geboren bent: Burgerlijke Stand van uw geboorteplaats
- indien u elders geboren bent: Burgerlijke Stand van uw woonplaats

Een naamswijziging resulteert in de aanpassing van uw naam in het Rijksregister, waardoor u ook alle mogelijke identiteits- en andere documenten zult moeten laten vernieuwen.

Adres en info:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel. 02 542 65 11
www.just.fgov.be

Wat meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

U kunt die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten.

Bedrag

Kost

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt u wanneer u de naamsverandering aanvraagt.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Referenties

Akte van naamsverandering
Aanpassing van de geslachtsregistratie
Veranderen van voornaam