Omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning)

Print

Nooddecreet omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd. Echter, het college van burgemeester en schepenen zal, waar mogelijk, de nodige beslissingen nemen om zo aanvrager en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat, zijn de voornaamste bepalingen/beslissingen vanuit de Vlaamse Overheid:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken (vóór 24 maart) worden pas gestart na 24 april 2020;
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;
 • -de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen, waardoor de uitvoering van de vergunde werken dient uitgesteld

De bevoegde Minister kan deze termijnen evenwel verlengen.

Het besluit van de Vlaamse Regering en de verdere opvolging van maatregelen is consulteerbaar via de link: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Wat

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht.

  Voorwaarden

  Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

  In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

  Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Procedure

  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

  Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

  De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

  Regelgeving

  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening