Planologisch attest

Print

Wat?

Bedrijven die zonevreemd zijn, of bedrijven die door een gewestplan hun uitbreidingsmogelijkheden zien beperkt worden, kunnen via het planologisch attest aan het gemeentebestuur vragen om geregulariseerd te worden.
Het planologisch attest maakt duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Voor wie?

Bedrijven op een locatie die deels of volledig zonevreemd zijn en rechtszekerheid willen.

Een planologisch attest kan worden aangevraagd wanneer:

het gaat om een bestaand bedrijf
het bedrijf hoofdzakelijk vergund is
het bedrijf niet verkrot is
het bedrijf milieuvergunnings- of meldingsplichtig is, of wanneer het een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf is
er nood aan een planwijziging is
er geen lopend of recent afgerond planningsproces met betrekking tot de bedrijfssite is

Op voorwaarde dat:
het dossier wordt ingediend door een erkend ruimtelijk planner
eventuele ontbrekende dossierstukken binnen de door de gemeente opgelegde termijn aangevuld worden

Hoe aanvragen?

  • Je stelt het dossier op samen met een erkend ruimtelijk planner.
  • Je bezorgt het volledig ingevulde formulier, samen met alle documenten en plannen die in het dossier aanwezig dienen te zijn, bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. 
  • De stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente controleert je dossier op volledigheid, correctheid en ontvankelijkheid.
  • De stedenbouwkundige ambtenaar legt het dossier voor aan de bevoegde overheid.
  • Er volgt een openbaar onderzoek.
  • Na behandeling van je dossier, kan je drie mogelijke attesten krijgen:

Positief planologisch attest: de bevoegde overheid stemt in met de toekomstige uitbreidingen op korte en op lange termijn. De aanvrager moet een aanvraag doen voor een stedenbouwkundige vergunning voor de korte-termijnbehoefte binnen het jaar na ontvangst van het positief planologisch attest.
Gedeeltelijk positief planologisch attest: de bevoegde overheid stemt slechts gedeeltelijk in met de aanvraag.
Negatief planologisch attest: het bedrijf kan op die plaats niet blijven bestaan, maar kan wel aan de overheid vragen of er al dan niet een mogelijkheid is tot herlokalisatie.

Kostprijs