RUP - Ruimtelijk uitvoeringsplan

Print

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.

Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de huidige gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Er worden ruimtelijke uitvoeringsplannen op de volgende niveaus opgemaakt:

  • gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van het gewest
  • provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van de gemeente

Volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn geldig in Liedekerke:

Gewestelijk RUP - Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst

Het RUP werd door de Vlaamse regering definitief vastgesteld op 10 juli 2003. Binnen dit RUP worden een aantal deelgebieden aangeduid, waaronder het 'Randstedelijk groengebied Oude Dender'. Op het grondgebied van Liedekerke omvat dit het valleigebied van de Dender ten noordwesten van de bebouwing van de Poortstraat, de Meersstraat en de Appelboomweg en ten zuiden van het spoorwegtalud, alsook een uitloper in de richting van het station van Liedekerke.

Gewestelijk RUP - Communicatieknooppunt Belgacom NV

Het RUP werd door de Vlaamse regering definitief vastgesteld op 16 januari 2009. Binnen dit RUP is het gebied bestemd voor telecommunicatie-infrastructuur.

Provinciaal RUP - Camping Roosdaal

Het RUP werd door de Vlaamse regering definitief vastgesteld op 5 juli 2002. Het kreeg na de definitieve goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk structuurplan het statuut van provinciaal RUP. Dit RUP omvat de bestaande terreinen van Camping Roosdaal, langsheen de Aldriezen,  ten zuiden van de gemeente.

Gemeentelijk RUP - Beukenplein

Het RUP werd door de deputatie van Vlaams-Brabant goedgekeurd op 2 april 2009. Het RUP werd opgemaakt in functie van het realiseren van een sociaal woonproject tussen Opperstraat en Velodroomstraat.

Gemeentelijk RUP - Graesbaan-Sportlaan

Het RUP werd door de deputatie van Vlaams-Brabant goedgekeurd op 2 april 2009. Het RUP werd opgemaakt in functie van de ontwikkeling en ordening van de lokale poort Graesbaan-Sportlaan.

Gemeentelijk RUP - Afwerking wachtgevels

Het RUP werd door de deputatie van Vlaams-Brabant goedgekeurd op 2 april 2009. Het RUP voorziet in het creëren van bijkomende bouwmogelijkheden om visueel storende wachtgevels weg te werken. Ze bevinden zich allen aan de rand en aansluitend bij Liedekerke hoofddorp.

Tevens wordt in een extra deelplan een grenscorrectie doorgevoerd van het VEN-gebied ter hoogte van de stationsomgeving.

Gemeentelijk RUP - Gedeeltelijke herziening van het BPA Paepenberg

Het RUP werd door de deputatie van Vlaams-Brabant goedgekeurd op 2 april 2009. Het RUP omvat 2 deelgebieden nl. 'Oud bioscoopcomplex' en 'Fabrieksstraat-Vrijheidsstraat-Meregrachtstraat'. Het RUP voorziet in een herordening van beide deelgebieden.

Gemeentelijk RUP - Houtmarktstraat