Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Print

Ingevolge de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het decreet op de Ruimtelijke Planning en de ministriële omzendbrief RO 97/02 over het gemeentelijk structuurplanningsproces is elke gemeente ertoe verplicht een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken.

Ondanks deze verplichting heeft de gemeente Liedekerke nood aan een ruimtelijk structuurplan. Met een oppervlakte van amper 1 008 ha en een zeer grote bevolkingsdichtheid van 1 178 inwoners per vierkante kilometer is het niet langer mogelijk om, zonder een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, aan de hedendaagse ruimtebehoefte te voldoen en nog ruimte voor de komende generaties te vrijwaren.

Verantwoord ruimtegebruik vraagt een wijziging in het ruimtelijk denken. Centraal in dit vernieuwd ruimtelijk denken staat het behoud van de open ruimte (het buitengebied) en de versterking van het verstedelijkt gebied.

De structuurplanning dient ingevolge voornoemd decreet op drie niveaus, met name Gewest, de Provincie en de Gemeente. Het structuurplan Vlaanderen is reeds goedgekeurd; de hierin vastgelegde krachtlijnen moeten hun weerspiegeling vinden in het provinciaal ruimtelijk structuurplan en in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. De beleidsdoelstellingen en de beleidskeuzes worden in het plan beschreven. In een later stadium worden de gewenste ontwikkelingen omgezet in uitvoeringsplannen.

Het ligt in de bedoeling u te informeren omtrent het gemeentelijk structuurplanningsproces om zodoende uw betrokkenheid met het ruimtelijk ordeningsbeleid te vergroten.

In Liedekerke werd het structuurplanningsproces opgestart op 19 september 2001. Iris Consulting uit Brussel is de ontwerper van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het ganse proces is op te delen in drie delen, elk met verschillende juridische draagwijdte:

Indien u graag meer informatie wenst, neem dan gerust contact op met de afdeling omgeving of stuur een mailtje naar stedenbouw@liedekerke.be