BPA - Bijzonder plan van aanleg

Print

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt ter verfijning van het gewestplan. Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat de bijzondere plannen van aanleg vervangen kunnen worden door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), omdat deze steeds vertrekken vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

De bestaande bijzondere plannen van aanleg blijven evenwel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

BPA nr. 6 - Paepenberg

Dit BPA dateert van 1958, de herziening werd op 4 mei 1994 bij ministerieel besluit goedgekeurd.

Dit BPA legt op gedetailleerde wijze de bestemming van het gebied vast en bepaalt het tracé van alle te wijzigen verkeerswegen. Het doet ook uitspraken over de plaatsing, grootte en welstand van gebouwen, afsluitingen, tuinen , …

BPA nr. 2 - Saldoplan

Dit BPA werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 14 maart 1984.

Het gebied rond de Rozemarijnlaan wordt ontwikkeld als woongebied met een belangrijk aandeel aan sociale woningen. De omgeving Pijnegemstraat-Jagerspad-Slochtestraat werd reeds volledig ontwikkeld.

BPA Stationsomgeving

De herstructurering in onze stationsomgeving is volop aan de gang. Elke dag gebruiken zowat 3000 treinreizigers het station van Liedekerke Het toegenomen verkeer en een chaotische parkeersituatie in de stationsomgeving leiden tot een aantal verkeersproblemen. Er zijn knelpunten met betrekking tot de verkeersdoorstroming, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor de verschillende weggebruikers (in het bijzonder voetgangers en fietsers). Het station van Liedekerke is daarenboven gelegen op de belangrijkste toegangsweg van de gemeente Liedekerke die onmiddellijk aansluiting geeft op de autosnelweg E40.

Het stationsgebouw is door de verkeersstromen ruimtelijk geïsoleerd. Vooral voor fietsers en voetgangers is de bereikbaarheid van het station moeilijk. Fietspaden ontbreken veelal. Ook het openbaar vervoer is niet goed georganiseerd. Vele bewoners uit Liedekerke gebruiken daarom ook voor het korte stuk naar het station de wagen.

De relevantie van nieuwe stationsomgeving wordt aangereikt door het Mobiliteitsplan: hierin is de stationsomgeving opgenomen als een strategisch project.

Het BPA "Stationsomgeving" moet oplossingen aandragen voor de geschetste complexe problematiek, wat een integrale aanpak vereist. Tevens beoogt dit BPA het wijzigen van bestemming van percelen en perceelsdelen van natuurgebied en woongebied naar publieke bestemmingen van openbaar nut: parkeerdomein, openbare wegen en stationsplein, en een zone voor natuurontwikkeling.