Stemmen met een volmacht

Print

Wat

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid
U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven).
U kunt niet deelnemen om beroepsredenen(binnenland of buitenland).

Werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven).

Zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt.

U bent schippermarktkramer of kermisreiziger.Een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)
U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. Een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven).
U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging. Een attest van de religieuze overheid.
U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.Een attest van de directie van de instelling waar u studeert.
U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.Een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente te verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Breng hiervoor de nodige bewijsstukken van uw reis mee. Indien u deze niet heeft kan u een verklaring op erewoord afleggen waarin u verklaart in het buitenland te zijn op de dag van de verkiezingen.

 Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Procedure

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier downloaden op de website Verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier en de nodige documenten tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Als u tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid hebt bezorgd, moet u dat bewijs zo snel mogelijk na de verkiezingen bezorgen aan de vrederechter.

Op de website Verkiezingen.fgov.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door u ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van uw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.