Openbaarheid van bestuur

Print

Wat mag u vragen?

U mag vragen om documenten die het gemeentebestuur in zijn bezit heeft, in te kijken. U mag eveneens uitleg vragen over deze documenten. U mag niet vragen om documenten te verwerken, te analyseren of aan te maken.

Inzage en uitleg krijgt u kosteloos.
Indien u een kopie wenst, moet u een vergoeding betalen van € 0,05 per bladzijde met een minimum van € 1 per aanvraag. Voor plannen en informatie op andere dragers (zoals bv. cd-rom, diskette...) betaalt u de werkelijke kostprijs.

U mag eveneens vragen om informatie die op u betrekking heeft en die onjuist of onvolledig is, te laten verbeteren of aanvullen. Hiervoor legt u de nodige bewijsstukken voor. Deze verbetering of aanvulling is ook kosteloos.

Welke documenten

Het decreet spreekt over bestuursdocumenten. Dit is alle informatie waarover het gemeentebestuur beschikt, in welke vorm deze informatie ook gegoten is bv. teksten, films, foto´s, videobanden, geluidsopnamen, meetresultaten, plannen…

In principe is dus alles openbaar.

Informatie die een waardeoordeel of een beoordeling bevat van een persoon of een beschrijving van het gedrag van een persoon, kunt u enkel verkrijgen indien u kunt aantonen dat u er belang bij heeft.

Uitzonderingen

Er zijn echter wel uitzonderingen. Deze vindt u integraal terug in het decreet. Bij de uitzonderingen maakt men een onderscheid tussen milieu-informatie en andere informatie.

Enkele voorbeelden van uitzonderingen zijn:

informatie die betrekking heeft op het privé-leven: bv. een personeelsdossier
informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld
het document is niet af of onvolledig

Er kunnen eveneens uitzonderingen van toepassing zijn voor taken die de gemeente uitoefent in opdracht van de federale overheid of de Vlaamse overheid. Dit zijn dan uitzonderingen die zich in andere wetgeving bevinden in verband met materies waarvoor deze overheden bevoegd zijn.

Indien er een uitzondering van toepassing is, zullen wij dit meedelen in het antwoord.

Hoe moet u te werk gaan?

Formulier inzage/kopie bestuursdocumenten

Formulier verbetering bestuursdocumenten

U richt uw aanvraag schriftelijk aan de algemeen directeur. De beslissing tot openbaarmaking is diens bevoegdheid.

Dit kunt u doen per brief, fax of e-mail:
Gemeentebestuur Liedekerke
T.a.v. de Algemeen directeur
Opperstraat 31
1770 LIEDEKERKE
Tel. 053 64 55 10
Fax 053 64 55 09
e-mail openbaarheid@liedekerke.be

Het is ook mogelijk dat u naar het gemeentehuis komt en uw vraag laat noteren door een ambtenaar.

U moet duidelijk omschrijven om welke documenten het gaat.

Uw aanvraag mag niet onredelijk zijn en niet te algemeen geformuleerd zijn. Indien dit het geval is, zal men vragen om uw aanvraag te herformuleren.

Termijn

De aanvraag wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twintig kalenderdagen per brief, per e-mail of, in voorkomend geval, per webformulier beantwoord.

Als de aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is, begint een nieuwe termijn van twintig kalenderdagen te lopen vanaf het moment dat de aanvrager zijn aanvraag gespecificeerd of vervolledigd heeft.

Als de overheidsinstantie oordeelt dat ze de aanvraag moeilijk tijdig kan toetsen aan de uitzonderingen deelt ze mee aan de aanvrager dat de termijn van twintig kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van veertig kalenderdagen. De verlengingsbeslissing vermeldt de reden of de redenen voor het uitstel.

Beroep

Indien u het niet eens bent met het standpunt van het gemeentebestuur kunt u tegen deze beslissing of het ontbreken van een beslissing of de slechte uitvoering van de beslissing in beroep gaan. U dient uw beroep schriftelijk (per brief, fax of e-mail) in bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Coördinatie

Boudewijnlaan 30

1000 Brussel

Tel. 02 553 57 03

Fax 02 553 57 02
e-mail openbaarheid@vlaanderen.be

U moet uw beroep indienen binnen 30 kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen de dag nadat de beslissing werd verstuurd of moest zijn uitgevoerd (zie: termijn om uit te voeren). Indien u geen beslissing heeft gekregen, begint de termijn niet te lopen.