Bijzonder comité voor de sociale dienst

Print

Wat?

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt de aanvragen voor individuele toekeningen van OCMW-dienstverlening. Zo beslist het onder andere over de toekenning van een leefloon, verwarmingstoelagen, kansenpassen,... Verder zijn zij ook verantwoordelijk voor het toewijzen van serviceflats of sociale woningen aan personen op de wachtlijst.

Verder organiseert het comité het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die gevestigd zijn of werkzaam zijn op het grondgebied van de gemeente (bv. ziekenhuizen, opvangcentra,...). Het verleent eveneens advies aan de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent het sociaal beleid van het OCMW.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt 7 leden, de voorzitter van het comité inbegrepen. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Deze leden zijn verplicht tot geheimhouding.

Huishoudelijk reglement

De werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.