College van burgemeester en schepenen

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend orgaan. Het college is belast met de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Daarnaast zijn aan het college ook specifieke bevoegdheden toegekend. Bijvoorbeeld het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal bestuursorgaan van de gemeente. Het college kan zijn bevoegdheden niet delegeren aan een lid. Alleen het college kan beslissingen treffen. Om de taken te vereenvoudigen voert het college een interne taakverdeling door. Aan ieder lid wordt een onderdeel van het gemeentelijk bestuur toegewezen. Dit verleent de schepen geen persoonlijke bevoegdheden. Deze taakverdeling slaat op de voorbereiding en het onderzoek van zaken die aan het college of de gemeenteraad worden voorgelegd.

De burgemeester zit de vergaderingen van het college voor. Hij leidt de besprekingen.

Het college kan alleen beraadslagen wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig is. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Een voorstel is aanvaard wanneer er meer stemmen voor, dan tegen uitgebracht zijn. Onthoudingen tellen niet mee.

De algemeen directeur stelt de notulen op. De notulen bevatten de volledige tekst van alle door het college genomen besluiten. Na goedkeuring worden de notulen overgeschreven in een register en ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur. De notulen zijn een officieel document met bewijskracht.

Besluitenlijsten

dinsdag 8 januaribesluitenlijst
donderdag 17 januaribesluitenlijst
dinsdag 29 januaribesluitenlijst
dinsdag 5 februaribesluitenlijst
dinsdag 14 februaribesluitenlijst
dinsdag 26 februaribesluitenlijst
donderdag 14 maartbesluitenlijst
donderdag 26 maartbesluitenlijst
dinsdag 2 aprilbesluitenlijst
dinsdag 16 aprilbesluitenlijst
dinsdag 30 aprilbesluitenlijst
donderdag 9 meibesluitenlijst
donderdag 16 meibesluitenlijst
dinsdag 28 meibesluitenlijst
donderdag 6 junibesluitenlijst
donderdag 13 junibesluitenlijst
dinsdag 25 junibesluitenlijst
dinsdag 2 julibesluitenlijst
donderdag 18 julibesluitenlijst
donderdag 8 augustusbesluitenlijst
donderdag 22 augustusbesluitenlijst
dinsdag 3 septemberbesluitenlijst
donderdag 12 septemberbesluitenlijst
dinsdag 24 septemberbesluitenlijst
dinsdag 22 oktoberbesluitenlijst
dinsdag 5 novemberbesluitenlijst
  
  
  
  

 

Huishoudelijk reglement

De werking van het college van burgemeester en schepenen is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het Gemeentedecreet.

Huishoudelijk reglement