Bezwaarschrift indienen

Ben je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je bezwaar indienen. Je kan pas bezwaar indienen na ontvangst van een aanslagbiljet.

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd. Je moet je bezwaar aantekenen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. 

De termijn van drie maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.