Bezwaarprocedure

Print

Zodra wij uw bezwaar ontvangen hebben, ontvangt u van ons binnen de 15 kalenderdagen een brief ter bevestiging van deze ontvangst.

Wie wenst gehoord te worden dient dit duidelijk te vermelden in zijn bezwaarschrift. In dat geval zal de datum van de hoorzitting worden meegedeeld, evenals de dagen en uren waarop het dossier kan geraadpleegd worden. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen.

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college onherroepelijk. Dit beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor onze gemeente is dat de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gerechtsgebouw Montesquieu, Quatre Brasstraat 13, 2° verdieping, 1000 Brussel. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep.