Meester in eigen tuin

Print

Bent u meester in eigen tuin……….Goeie vraag?

Over het algemeen is het antwoord ja, maar het liefst in een goede verstandhouding met uw buren van aan de andere kant van de haag of andere tuinafsluiting. Een aantal aspecten zijn in specifieke regelgevingen vastgelegd. Welke zijn die, en wat in de andere gevallen? We overlopen de regeltjes aan de hand van enkele concrete veelgestelde vragen.

Op welke afstand van de naburige tuin mag u een boom planten?

De wetgever heeft voor aanplantingen minimale afstanden vastgelegd ten opzichte van het naburige stuk grond.

 • Hoogstammige bomen (eik, kastanje, plataan, populier, notelaar,…) moeten op ten minste twee meter staan van de scheidingslijn met het erf van de buren, kwestie van de hinder door ongewenste schaduw, wortelvorming, overhangende takken e.d. te beperken.
 • Voor andere bomen bedraagt het minimum een halve meter.

De afstand van de scheidingslijn tot aan de boom wordt gemeten vanaf het centrum van de stam tot aan de scheidingslijn. Voor nieuwe aanplantingen wordt de afstand gemeten vanaf de buitenzijde van de boom.

Op welke afstand van de naburige tuin mag u een niet-gemene haag planten?

Voor hagen die tot afsluiting dienen, moet onderscheid gemaakt worden tussen:

 • Een levende haag moet op ten minste 0,5 m van de scheidingslijn staan.
 • Een dode haag daarentegen mag, zoals iedere andere afsluiting, op de uiterste grens van de eigendom worden geplaatst, dus tot vlak tegen de scheidingslijn.

De kastanjeboom van mijn buur staat veel te dicht bij mijn tuin. Wat kan ik doen?

Artikel 36 van het veldwetboek schrijft de toepasselijke sanctie voor: “de nabuur kan de rooiing eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaald.”

Op die regels bestaan wel enkele uitzonderingen:

 • indien er in een document verklaard is dat u ermee akkoord gaat dat de planten blijven staan
 • als er sprake is van verjaring (dus als u de illegale toestand 30 jaar hebt geduld zonder er tegen te reageren)
 • indien u er later bent komen wonen, wist u dat de boom er stond

De rechtspraak zorgt er even wel voor dat enige redelijkheid altijd gewaarborgd blijft. Als uw buur kan aantonen dat zijn boom wel te dicht staat maar u geenszins hindert en u het eigenlijk op hem hebt gemunt, kan een rechter oordelen dat er sprake is van rechtsmisbruik en zal men uw vordering daarom afwijzen.

Wat u in geen geval mag doen, is de boom van de buur zelf rooien of omhakken. U kunt in dat geval strafrechtelijk worden veroordeeld en u moet voor de aangerichte schade betalen.

Mag ik overhangende takken van de boom van mijn buur afhakken?

Stel dat de perelaar van uw buur op reglementaire afstand geplant is, maar dat de takken ruim over uw erf hangen en dat de wortels tot in uw moestuin doordringen. Dan heeft u wettelijk het recht om de doorschietende wortels zelf af te hakken.

Aan de overhangende takken echter mag u niet raken. Als u uw buur er niet van kunt overtuigen om de boom te snoeien, dan moet u dat verzoek voorleggen aan een vrederechter. Pas als de buur zich niet neerlegt bij het bevel van de rechter, kan laatstgenoemde u de toelating geven om de takken zelf te verwijderen of een derde ermee te gelasten.

Als u de takken verwijdert zonder voorafgaand akkoord van de eigenaar of van de vrederechter, riskeert u uw buur te moeten vergoeden als de boom daardoor schade heeft geleden.

Ben ik verplicht om mijn tuin te onderhouden?

Artikel 8.1. van het politiereglement 'Openbare overlast' stelt: “De eigenaar is verplicht zijn braakliggend terrein in het woongebied te onderhouden en vrij te houden van ruigtekruiden, zoals netels, bramen, distels, enz.” Deze verplichting geldt dus ook voor tuinen in het woongebied.

En hoe zit het in de herfst als er bladeren van uw bomen terechtkomen in de tuin van de buren? Dat is totaal iets anders. U bent geen baas over de wind, u beslist niet in welke richting de afgevallen bladeren waaien. Wel moet de hinder als 'normaal' kunnen worden beschouwd.
Als uw buur elk jaar opnieuw moet lijden dat de dorre bladeren de dakgoten van zijn huis verstoppen en zijn terras bedelven, bestaat de kans dat hij de vrederechter vraagt om maatregelen te nemen om de hinder te beëindigen of althans fel te verminderen.

Elke zondag worden wij gewekt door de buur die zijn gras maait. Wat kunnen wij doen?

Artikel 2.4. van het politiereglement 'Openbare overlast' stelt: “ gebruik van werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen", daar horen dus ook grasmachines bij.

Als uw buur hardnekkig weigert om uw zondagsrust in acht te nemen, laat de gemeentepolitie dan een proces-verbaal opstellen. Uw buur riskeert een administratieve sanctie van maximaal 150 euro.

Ik heb een muur op de scheidingslijn staan. Om aan de achterkant ervan te werken moet ik op het erf van mijn buur komen. Mag ik dat?

Volgens de wet heeft de eigenaar van een niet-gemene muur of levende haag het recht om op het erf van een buur te gaan als hij die muur moet herstellen of onderhouden of de haag moet scheren. Men spreekt van de 'erfdienstbaarheid van het ladderrecht'.

Als uw buur u zonder redelijk motief de toegang tot zijn erf weigert dan is hij in overtreding. Noodzakelijke werkzaamheden moet u kunnen uitvoeren, doet hij dit niet, dan maakt hij misbruik van zijn eigendomsrecht en kan hij door de rechtbank worden verplicht om u toegang te verlenen. Uiteraard mag u bij dat alles het erf van uw buur niet beschadigen. Anders kan hij op zijn beurt een vergoeding eisen.

Zoals altijd is een duidelijke afspraak vooraf veruit te verkiezen boven een ruzie achteraf. Spreek in de mate van het mogelijke met uw buur af wanneer u de werkzaamheden plant, hoe lang ze zullen duren, hoe ver u op zijn erf mag komen, welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen om schade te voorkomen...

Mag ik afval in mijn tuin verbranden?

Vuurtje in de tuin of in open lucht ? Niet toegelaten !

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden, op enkele uitzonderingen na. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden, andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals GFT, houtafval en groenresten.  

In welke omstandigheden is verbranden in open lucht wel toegelaten ? Het verbranden in open lucht is volgens de Vlaamse wetgeving (Vlarem) uitsluitend toegelaten in volgende omstandigheden:

 • het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheermaatregel, als fytosanitaire maatregelen of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.
 • het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel - en enkel na schriftelijke toestemming door de gemeente en de activiteit als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan.
 • de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is
 • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer.
 • het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen, mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating door de gemeente en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand van meer dan 100m van bewoning.
 • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel.

Pas op! Verbranden onder deze uitzonderingen in open lucht is enkel toegestaan:

 • op een afstand van minstens 100m afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.
 • na zonsopgang en voor zonsondergang; dit geldt niet het maken van een kampvuur;
 • zodanig dat de rook en/of de opvliegende verbrande bestanddelen door de heersende windrichting niet naar de buren worden gedreven, het zicht niet be-lemmeren op de openbare weg of enig brandgevaar kunnen opleveren voor omliggende goederen.
 • droog hout: In de regel moet hout minstens één en bij voorkeur twee jaar luchtdroog bewaard worden alvorens het als droog kan beschouwd worden. Dus zeker geen vers snoeihout of hout van omgezaagde bomen!

Meer info vindt u op deze website.

Mag ik dieren houden in mijn tuin?

Ook hier geldt de basisregel dat alles mag zolang u er geen abnormale burenhinder mee veroorzaakt. Dat moet geval per geval bekeken worden.

Op het platteland bijvoorbeeld kan uw buur u moeilijk verwijten als hij elke morgen door het gekraai van uw haan wordt gewekt. Dat belet niet dat u begrip kunt opbrengen voor zijn probleem en naar een oplossing kunt zoeken, bijvoorbeeld door het hok van de haan wat verder te plaatsen.

De zaak ligt natuurlijk anders als u zou beslissen om tientallen hoenderen te kweken, in een hok op amper een paar meter van waar uw buur zijn slaapkamer heeft. Dan zit het er dik in dat de rechtbank dat als abnormale burenhinder zou bestempelen … en mogelijk valt u dan ook onder de omgevingsvergunningplicht!

Geschil in de praktijk - vredegerecht

Probeer altijd eerst om de zaak gewoon uit te praten met uw buur. Dat is goedkoop en zo kunt u voorkomen dat de verstandhouding voor altijd verstoord is.

Als een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, kunt u overwegen om naar het vredegerecht in Lennik te stappen. Stel een stevig dossier samen waaruit blijkt dat uw klacht gegrond is: schriftelijke getuigenissen (met datum en handtekening), kopieën van uw brieven, foto’s, het bestek voor de herstelling van de schade, het proces-verbaal van een gerechtsdeurwaarder enz.

Voor gevallen van abnormale burenhinder kan de beoordeling van de rechtbank vaak erg variëren. De rechter bekijkt elk geval apart, volgens de elementen die beide partijen hem voorleggen. Stel uzelf daarom eerst ernstig de vraag, bijv. met de bijstand van een advocaat, of de hinder die u van uw buur ondervindt, werkelijk overdreven en abnormaal is.

Voor alle klachten inzake burenhinder
Vredegerecht Lennik
Alfred Algoetstraat 31
1750 Lennik

Telefoon: 025324224
Fax: 025322088
Email: vred.lennik@just.fgov.be
De griffie is open iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Noot: de milieudienst kan uw burenhinderproblemen niet oplossen, hoogstens bemiddelen, maar de ervaring leert dat dit met wisselend succes is.