Klachten en hinder

Print

Bodemverontreiniging

Wat bij bodemverontreiniging?

Bij bodemverontreiniging moet u onmiddellijk de milieudienst waarschuwen. Het is erg belangrijk dat u bij een bodemverontreiniging snel bij bent, zo vermijdt u de verspreiding van de verontreinigde stof. Wij melden aan OVAM.

U mag niet vergeten dat een bodemverontreiniging vroeg of laat altijd aan het licht komt. Plotseling wordt er stookolie gevonden in de kelder van uw buur of wordt er water met een rare geur opgepompt … en dan start de zoekactie waar het probleem vandaan komt. Als dan blijkt dat de vervuiling van u komt, dan heeft u grote problemen.

Ten eerste zal u voor de saneringskost mogen opdraaien, die kan oplopen tot 10 000'en euro.

Ten tweede kan uw eigendom niet verkocht worden. Voor elk perceel dat verkocht wordt, moet immers een bodemattest aangevraagd worden waarop vermeld staat dat de grond clean is.

Bezin dus eer je begint, maar vooral meld onmiddellijk elke calamiteit van weglekkende stoffen!

Beplantingen en ruigtekruiden

Distels en ruigtekruiden

In Liedekerke zijn volgende regels van toepassing:
Artikel 8.1 van het politiereglement ‘Openbare overlast’ verplicht elke eigenaar zijn terrein te onderhouden en vrij te houden van ruigtekruiden in woongebied.Onder ruigtekruiden verstaan we haarden van distels, brandnetels en bramenstruwelen.

 

Om te voldoen aan de bovenstaande verplichting te voldoen geven we een aantal onderhoudssuggesties om ruigten en distels te vermijden:

De beste manier om ruigten tegen te gaan ,gebeurt door uw perceel twee keer per jaar te maaien en het maaisel zeer grondig af te voeren. Hierdoor verschraalt de bodem.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is sterk af te raden omdat ze schadelijk zijn voor mens en dier en het milieu.
Het is ook sterk af te raden de bodem af te dekken met maaisel van afgereden gazon of ander plantenmateriaal zoals schors. Het maaisel zorgt wel tijdelijk voor bodembedekking maar van zodra een gedeelte van het gazon verteert, zullen ruigtekruiden als eerste de kans krijgen om zich op deze plaatsen te vestigen. Bovendien is het verstikkende gazonmaaisel de ideale voedselbron voor het vormen van nieuwe brandnetelhaarden.

Distels zijn ook nuttig voor de natuur! In natuurgebied mogen ze dus wel groeien en geldt er een afwijking op de wet. Ze zijn erg nuttig als nectarbron voor vele hommels, vlinders en andere insecten. De pluizen worden gegeten door zaadetende vogels zoals distelvinken (putters).

Bent u meester in eigen tuin……….Goeie vraag!

Over het algemeen is het antwoord ja, maar het liefst in een goede verstandhouding met uw buren van aan de andere kant van de haag of andere tuinafsluiting. Een aantal aspecten zijn in specifieke regelgevingen vastgelegd. Welke zijn die, en wat in de andere gevallen? We overlopen de regeltjes aan de hand van enkele concrete veelgestelde vragen.

Op welke afstand van de naburige tuin mag u een boom planten?

De wetgever heeft voor aanplantingen minimale afstanden vastgelegd ten opzichte van het naburige stuk grond.

Hoogstammige bomen (eik, kastanje, plataan, populier, notelaar,…) moeten op ten minste twee meter staan van de scheidingslijn met het erf van de buren, kwestie van de hinder door ongewenste schaduw, wortelvorming, overhangende takken e.d. te beperken.
Voor andere bomen bedraagt het minimum een halve meter.

De afstand van de scheidingslijn tot aan de boom wordt gemeten vanaf het centrum van de stam tot aan de scheidingslijn. Voor nieuwe aanplantingen wordt de afstand gemeten vanaf de buitenzijde van de boom.

Op welke afstand van de naburige tuin mag u een niet-gemene haag planten?

Voor hagen die tot afsluiting dienen, moet onderscheid gemaakt worden.

Een levende haag moet op ten minste 0,5 m van de scheidingslijn staan.
Een dode haag daarentegen mag, zoals iedere andere afsluiting, op de uiterste grens van de eigendom worden geplaatst, dus tot vlak tegen de scheidingslijn.

De kastanjeboom die mijn buur heeft geplant, staat veel te dicht bij mijn tuin. Wat kan ik doen?

Artikel 36 van het veldwetboek schrijft de toepasselijke sanctie voor: “de nabuur kan de rooiing eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaald.”

Op die regels bestaan wel enkele uitzonderingen:

indien er in een document verklaard is dat u ermee akkoord gaat dat de planten blijven staan
als er sprake is van verjaring (dus als u de illegale toestand 30 jaar hebt geduld zonder er tegen te reageren)
indien u er later bent komen wonen, wist u dat de boom er stond

De rechtspraak zorgt er even wel voor dat enige redelijkheid altijd gewaarborgd blijft. Als uw buur kan aantonen dat zijn boom wel te dicht staat maar u geenszins hindert en u het eigenlijk op hem hebt gemunt, kan een rechter oordelen dat er sprake is van rechtsmisbruik en zal men uw vordering daarom afwijzen.

Wat u in geen geval mag doen, is de boom van de buur zelf rooien of omhakken. U kunt in dat geval strafrechtelijk worden veroordeeld en u moet voor de aangerichte schade betalen.

Als mijn buur een boom heeft waarvan de takken bij mij overhangen, mag ik ze dan afhakken?

Stel dat de perelaar van uw buur op reglementaire afstand geplant is, maar dat de takken ruim over uw erf hangen en dat de wortels tot in uw moestuin doordringen. Dan heeft u wettelijk het recht om de doorschietende wortels zelf af te hakken.

Aan de overhangende takken echter mag u niet raken. Als u uw buur er niet van kunt overtuigen om de boom te snoeien, dan moet u dat verzoek voorleggen aan een vrederechter. Pas als de buur zich niet neerlegt bij het bevel van de rechter, kan laatstgenoemde u de toelating geven om de takken zelf te verwijderen of een derde ermee te gelasten.

Als u de takken verwijdert zonder voorafgaand akkoord van de eigenaar of van de vrederechter, riskeert u uw buur te moeten vergoeden als de boom daardoor schade heeft geleden.

 Ben ik verplicht om mijn tuin te onderhouden?

Artikel 8.1. van het politiereglement 'Openbare overlast' stelt: “De eigenaar is verplicht zijn braakliggend terrein in het woongebied te onderhouden en vrij te houden van ruigtekruiden, zoals netels, bramen, distels, enz.” Deze verplichting geldt dus ook voor tuinen in het woongebied.

En hoe zit het in de herfst als er bladeren van uw bomen terechtkomen in de tuin van de buren? Dat is totaal iets anders. U bent geen baas over de wind, u beslist niet in welke richting de afgevallen bladeren waaien. Wel moet de hinder als 'normaal' kunnen worden beschouwd.
Als uw buur elk jaar opnieuw moet lijden dat de dorre bladeren de dakgoten van zijn huis verstoppen en zijn terras bedelven, bestaat de kans dat hij de vrederechter vraagt om maatregelen te nemen om de hinder te beëindigen of althans fel te verminderen.

Op zondag worden wij steevast om 7 uur gewekt door de buur die zijn gras maait. Wat kunnen wij doen?

Artikel 2.4. van het politiereglement 'Openbare overlast' stelt: “ gebruik van werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen", daar horen dus ook grasmachines bij.

Als uw buur hardnekkig weigert om uw zondagsrust in acht te nemen, laat de gemeentepolitie dan een proces-verbaal opstellen. Uw buur riskeert een administratieve sanctie van maximaal 250 euro.

 

Ik heb een muur of haag op de scheidingslijn staan. Om aan de achterkant ervan te werken moet ik op het erf van mijn buur komen. Mag ik dat?

Volgens de wet heeft de eigenaar van een niet-gemene muur of levende haag het recht om op het erf van een buur te gaan als hij die muur moet herstellen of onderhouden of de haag moet scheren. Men spreekt van de 'erfdienstbaarheid van het ladderrecht'.

Als uw buur u zonder redelijk motief de toegang tot zijn erf weigert dan is hij in overtreding. Noodzakelijke werkzaamheden moet u kunnen uitvoeren, doet hij dit niet, dan maakt hij misbruik van zijn eigendomsrecht en kan hij door de rechtbank worden verplicht om u toegang te verlenen. Uiteraard mag u bij dat alles het erf van uw buur niet beschadigen. Anders kan hij op zijn beurt een vergoeding eisen.

Zoals altijd is een duidelijke afspraak vooraf veruit te verkiezen boven een ruzie achteraf. Spreek in de mate van het mogelijke met uw buur af wanneer u de werkzaamheden plant, hoe lang ze zullen duren, hoe ver u op zijn erf mag komen, welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen om schade te voorkomen...

Dieren

Ratten

IPDC ratten!

Wespen en bijen

Heeft u een wespennest?
Op de meeste plaatsen zijn wespennesten niet gevaarlijk. Wespen zijn trouwens nuttige dieren en eten tal van schadelijke insecten.

Indien een nest zich echter vlakbij uw woning bevindt of op een plaats waar kinderen spelen, is het toch uitkijken geblazen. Een wespensteek (zeker bij mensen die allergisch reageren) kan soms ernstige gevolgen hebben. Het is dan vaak aan te raden het nest te laten verwijderen.

U kunt de verwijdering van een wespennest aanvragen bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West via: http://vlaamsbrabantwest.be/wespen/

 

Bevindt er zich een bijen- of hommelnest in uw buurt?
Bijen en hommels zijn heel erg nuttige dieren. Het zijn de belangrijkste bestuivers van bloemen. Ze zijn ook niet agressief en steken alleen als ze zich echt bedreigd voelen. Nesten die in uw tuin voorkomen, mogen niet bestreden worden. Mocht er toch een hinderlijk nest zijn, neem dan contact op met een plaatselijke imker voor advies.

 

 

Klachten en hinder

Pagina's