Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Print
Het reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen heeft als doel de kwaliteit van de woningen op de huurmarkt op te volgen en te verbeteren. Elke woning die wordt verhuurd of te huur wordt gesteld als hoofdverblijfplaats, zal moeten beschikken over een conformiteitsattest. Deze verplichting geldt voor bestaande huurovereenkomsten en nieuwe verhuringen.
Infoavond | dinsdag 28 september 2021 | presentaties

Ben ik verplicht het conformiteitsattest aan te vragen?

Ik heb een bestaande huurovereenkomstIk ga mijn woning (opnieuw) verhuren
Jaar verplichting op basis van bouwjaar
(zie tabel hieronder). 

U kan het bouwjaar van uw woning opzoeken via woningpas.vlaanderen.be

Aanvraag voor 1 oktober van jaar voor de verplichting.

Vanaf 1 januari 2022 moet er een conformiteitsattest aanwezig zijn bij elke nieuwe verhuring.
voorbeeld: bouwjaar 1965 = uiterlijk 1 januari 2024 over attest beschikken, dus uiterlijk 1 oktober 2023 aanvragenvoorbeeld: bouwjaar 1965, nieuwe verhuring op 1 juli 2022, dus op 1 juli 2022 over attest beschikken
Bouwjaar woningIn bezit zijn van attest op
1930 en vroeger1 januari 2022
1931 tot 19501 januari 2023
1951 tot 19701 januari 2024
1971 tot 19851 januari 2025
1986 tot 20001 januari 2026
2001 tot 20121 januari 2027

Wat

Het conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning.

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen, voor zowel de huurder als de verhuurder:
 • de huurder weet, op basis van het conformiteitsattest, dat de woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen en geschikt is voor bewoning
 • de verhuurder is zeker dat zijn huurwoning, bij aanvang van de huur, voldoet aan de woningkwaliteitsnormen ; bij betwisting heeft de verhuurder een bewijs dat zijn woning bij aanvang van de huur conform was
 • de woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s
 • de staat van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij, die een technisch verslag opmaakt ; op basis van dit technisch verslag beslist de burgemeester over de aflevering of weigering van het conformiteitsattest
 • het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen dat er in de woning mag wonen, kortom de bezettingsnorm

Het conformiteitsonderzoek

Om te weten of een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen is een onderzoek van de woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur, aan de hand van het technisch verslag, de kwaliteit van de woning en van het gebouw waarin de woning zich bevindt.

U kan uw woning zelf, voor het inplannen van het woningonderzoek, controleren aan de hand van de checklistHet conformiteitsonderzoek voorbereiden’ of de woningkwaliteitswijzer van Vlaanderen.

Het technisch verslag

Het technisch verslag is een controlelijst waarop de woningcontroleur de gebreken in de woning aanduidt. Het technisch verslag bevat een lijst van gebreken, die zijn ingedeeld in drie categorieën.

Categorie I : lichte gebreken
 • zes gebreken (of minder) van categorie I = de woning is conform
 • zeven gebreken van categorie I = één gebrek van categorie II
Categorie II : ernstige gebreken, zonder direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid
 • één gebrek categorie II = de woning is ongeschikt (verhuren is strafbaar!)
Categorie IIIernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of veiligheids- en gezondheid
 • één gebrek categorie III = de woning is ongeschikt en onbewoonbaar (verhuren is strafbaar!)

Procedure en aanvraag

U kunt een conformiteitsattest aanvragen:
 • via het online aanvraagformulier of,
 • door het aanvraagformulier aangetekend te versturen naar: Gemeente Liedekerke, Dienst wonen (ILV woonbeleid), Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
 • door het aanvraagformulier persoonlijk af te geven (tegen afgifte van ontvangstbewijs) in het gemeentehuis op afspraak 

U krijgt een bevestiging van de aanvraag en ontvangt binnen de 60 dagen een beslissing (aflevering conformiteitsattest of weigering).

Bij weigering van het conformiteitsattest zal u, na herstel van de gebreken die aanleiding gaven tot de weigering, een nieuwe aanvraag moeten indienen (met als reden ‘melding herstel – hercontrole’).

Na uw aanvraag ontvangt u de factuur. De gemeenteraad heeft in een retributiereglement de vergoeding vastgesteld op 90 euro (na indexatie 2023: 105,59 euro) per aanvraag van een conformiteitsattest. 

Inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’

Als u op het moment van de verplichting niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, wordt uw huurwoning opgenomen in de inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’. U wordt hiervan in kennis gesteld door middel van een registratieattest. U kan een beroep indienen als u niet akkoord gaat met de opname in de inventaris.

Wanneer er een conformiteitsattest wordt afgeleverd, wordt de huurwoning automatisch geschrapt uit de inventaris. U kan ook zelf een schrapping uit de inventaris vragen, wanneer de woning geen huurwoning meer is, gesloopt werd of een andere functie kreeg.

Voor meer info en vragen
Gemeentehuis - Dienst wonen

tel. 1770 | wonen@liedekerke.be