Info inschrijvingen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 lopen tot 5 juli en worden vanaf 16 augustus terug geopend.

 

Inschrijvingsgeld  

GraadLeeftijdPrijsPrijs met korting
1ste en 2de optie beeldatelier6 - 1177 euro52 euro
3de optie beeldatelier12 - 1777 euro52 euro
4de volwassenenvanaf 18343 euro 145 euro

Nodige gegevens voor betaling:

ABAK 
Opperstraat 31/33 
1770 Liedekerke 
Telefoon: 053 64 55 97 

Rekening begunstigde: BE65-0910-1272-3496 
Mededeling: Naam leerling en filiaal 

Wie komt in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld?

Verminderd tarief wordt enkel toegestaan bij het binnenbrengen van een attest of een document, opgemaakt in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

Hebben recht op een korting :
 • leerling onder de 18 jaar waarbij een ander lid van hetzelfde gezin reeds het volledige inschrijvingsgeld in ABAK heeft betaald : geen attest nodig
 • leerling onder de 18 jaar waarbij een ander lid van hetzelfde gezin reeds het volledige inschrijvingsgeld in een andere academie (muziekacademie of kunstacademie) heeft betaald : attest van deze academie met vermelding van het volledig betaalde inschrijvingsgeld

 • leerling onder de 18 jaar die reeds een andere studierichting volgt in een andere academie (muziekacademie of kunstacademie) ; dit wordt gestaafd met een attest van deze academie met vermelding van het volledig betaalde inschrijvingsgeld.
 • alle 18- tot 24-jarigen recht op het verminderd tarief ; studenten hoeven geen attest meer voor te leggen van het kinderbijslagfonds.
 • personen ten laste : een leerling van -18j kan een korting bekomen omwille van werkloosheid, leefloon of mindervaliditeit van de persoon waarvan zij/hij officieel ten laste is ; dit laatste wordt gestaafd met een document “samenstelling gezin”+ attest dat de korting verantwoordt
 • uitkeringsgerechtigde werkloze ; dit wordt gestaafd door een attest “aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs” (attest met stempel van de maand september 2019), afgeleverd door VDAB of de werkwinkel waaruit blijkt dat hij/zij uitkeringsgerechtigd, volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.
 • leefloners ; het recht op een leefloon wordt gestaafd met een attest afgeleverd door het OCMW/CPAS of een attest “inkomensgarantie voor ouderen”
 • mindervaliden / gehandicapten ; personen, die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief ; dit kan een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming zijn ; attest met vermelding geldigheidsperiode ; bij jongeren is een attest van erkenning van ten minste 66% noodzakelijk

Bij inschrijving op het secretariaat

 • Gelieve identiteitskaart of SIS-kaart van de in te schrijven persoon mee te brengen.
 • Wie aanspraak maakt op vermindering moet een attest meebrengen.
 • Er wordt enkel korting gegeven wanneer het verminderingsattest is bijgevoegd. Zo niet wordt het volledige bedrag betaald en het saldo terug overgeschreven na indiening van het attest.                                             
 • Een leerling is pas ingeschreven in zijn groep na betaling van het inschrijvingsgeld, m.a.w. de datum van betaling zal gelden als datum van inschrijving.